(Q)SAR [(Quantitative) Structure Activi

(Nitel) Yapı etkinlik ilişkisi.

Bir maddenin fizikokimyasal özellikleri ile özel bir etki yaratabilme becerileri arasındaki ilişkidir. Toksikolojide (Q)SAR incelemelerinin amacı, yapısı ve özel-likleri bilinen zehirli maddelere yapısal olarak benzeyen ancak zehirli özel-liği bilinmeyen bir maddenin kimyasal yapısından, o maddenin zehirliliğini belir- leyebilmektir.

Pratikte (Q)SAR incelemeleri, maddelerin molekül yapısından çıkarak özel- liklerini belirleyebilmek için geliştirilen ve sanal matematik modelleme teme-line dayalı bir dizi bilgisayar yazılımlarıyla gerçekleşir. (Q)SAR, REACH kapsa-mında omurgalı hayvanlar üzerindeki deneylerin sayıca azaltılması ve maliyet-lerin düşürülmesi için başvurulacak bir yöntemler dizisidir.

Bkz. Animal testing, SAR.

Ayrıca bkz.   -    Ex-European Chemical Bureau: Computational  Toxicology:

-   http://ecb.jrc.ec.europa.eu/qsar/

-   Prof Dr Burgaz S, 2009, “Kimyasalların Toksikolojik Riskleri-nin Değerlendirilmesi”, KMO Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı, 339-343, Ankara.