Additive

Katkı.

Tüzüğe göre katkı, bir maddenin kararlılığını korumak amacıyla tasarlana-rak üretime katılan maddedir. Bir başka yasal düzenlemede katkı, pH ayar-layıcı ya da renklendirici madde olarak yer alır. Yine Tüzüğe göre “katkı”, mad-de tanımlanması söyleminin dışında, “gıda ve yem katkısı” anlamına da ge-lir.

Bkz. Substance, Substance identification.

Ayrıca bkz.   -   REACH Art. 2.

-   Guidance for identification and naming of substances under REACH, June 2007.