AF (Assessment factor)

Değerlendirme katsayısı.

Kimyasal risk değerlendirmesinde kullanılır. Risk değerlendirme süreci, insan sağlığı ve çevreyle ilişkili olarak aşağıdaki eylemleri içerir:

  1. Tehlike tanımlaması,
  2. Madde kaynaklı etkilenim dozu ve düzeyi ile, etkilenimin sıklığı ve şiddeti arasındaki bağlantının belirlenmesi,
  3. İnsan kümelerinin üzerindeki derişim ve doz miktarının belirlenmesi (çalışanlar, tüketiciler ya da etkilenmiş çevreden etkilenim altında bu- lunan insanlar).

Bkz. Risk, Risk assessment.