Alloy

Alaşım.

Gözle görülür boyutta bir tekdüzeliğe sahip ve mekanik yollarla birbirlerin-den kolayca ayrılamayacak biçimde birleşmiş iki ya da daha çok sayıda ele-mentten oluşmuş metalik bir malzemedir. Alaşım, Tüzük uyarınca, özel bir karışım (preparat) olarak nitelendirilir. Bileşimindeki maddeler tescil kapsa-mına girer.

Bkz. Substance identification, Substance, Registration.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(41).