Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C & L (Classification and Labelling)

Sınıflandırma ve etiketleme.

Bkz. Classification and labelling inventory.

Ayrıca bkz. REACH Title XI.

CA (Competent Authority)

Yetkili kurum.

Özel bir konuda danışmanlık yapmak için görevlendirilen, yasal erk ve so-rumluluk sahibi bir resmi organ ya da bir başka kurum. “Eski” ve “yeni” kim-yasallar konusundaki yasal düzenlemelerde, üye ülkelerden her biri, Komis-yonla işbirliği yaparak uyum sürecini paylaşmak amacıyla bir ya da daha çok yetkili kurum oluşturabilir.

Komisyon, bu kurumlarla birlikte yılda iki kez olağan toplantı yapar. Yetkili kurumlar, kimyasallarla ilgili risk değerlendirme raporlarının ve stratejilerinin incelenip onaylanmasından sorumludur.

Bkz. REACH Art. 3(19).


Candidate list

Aday liste.

Bu liste, yüksek risk taşıyan SVHC maddelerinin yer aldığı ve Annex XIV’e, (Ruhsata Bağlı Kimyasallar) eklenmesi düşünülen kimyasalların listesidir. Aday liste, REACH Art. 59(1) uyarınca oluşturulur.

Bkz. Authorisation, SVHC, Obligations linked to the Candidate List of SVHC, Annex IV.

Ayrıca bkz.     -     REACH Art. 59(1).

-          REACH Annex XIV.

-          Guidance for the preparation of an Annex XV dossier on the identification of substances of very high concern, June 2007.

-          Guidance on inclusion of substances in Annex XIV (List of Substances subject to Authorisation), August 2008.

- Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (on ECHA website).


CARACAL (Competent Authorities for REAC

REACH ve CLP Yetkili Kurumları.

CARACAL, 2004 yılında kurulmuş olup, AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle, üye olmayan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların gözlemcilerinden ve öteki paydaşlardan oluşmuş bir uzmanlar kuruludur. REACH ve CLP ile ilgili so-runlar üzerine Komisyona ve ECHA’ya görüş bildirir.

Bkz. CA.

Ayrıca bkz. REACH Art. 121.


Carcinogen

Karsinojen.

Soluma, yutma ya da deriden emilim yoluyla canlılara geçerek kansere ne-den olan ya da olası kanser türlerini tetikleyen maddeler ve karışımlar. Kar-sinojenler, ruhsatlandırma kapsamında değerlendirilir.

Bkz. CMRs, Mutagen, Toxic to reproduction.

Ayrıca bkz.  REACH Appendices 1 & 2.

CAS® (Chemical Abstracts Service®)

CAS®

Kimyasal Abstraktlar Servisi®.

Bu servis, kimyasallar konusunda bilgi açısından dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı bir veri tabanı üreticisi olup, Amerikan Kimya Derneği (Ame-rican Chemical Society) nin bir organıdır. Söz konusu veri tabanı, günümüzde, 18 milyonun üzerinde tescilli belgeyi ve buna bağlı olarak 32 milyonu aşkın madde kaydını kapsar.

Bkz. CAS® №, EC №, ESIS.

Ayrıca bkz.  CAS®, a Division of American Chemical Society:            http://www.cas.org/


CAS® № (Chemical Abstracts Service Numbe

CAS® numarası.

Kimyasal bir değeri olmayan kendine özgü sayısal bir düzendir. Toplamda on basamağa değin çıkabilen üç bölümlü bir sayılar kümesidir. İlk bölümü en çok yedi, ikinci bölümü iki ve son bölümü ise tek basamaklıdır ve denetçi görevini görür. Ör. xxxxxxx-xx-x gibi.

Bkz. EC №, CAS®.


Category of danger

Tehlike sınıflandırması.

Bu işlem, bir kimyasaldan ya da bir karışımdan kaynaklanan tehlikenin sını-fını tanımlar. 67/548/EEC Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca kimyasal-lar ve karışımlar:

ð      patlayıcı,

ð      oksitlenici,

ð      ani alevlenebilir,

ð      çabuk alevlenebilir,

ð      alevlenebilir,

ð      çok zehirli,

ð      zehirli,

ð      zararlı,

ð      aşındırıcı,

ð      tahriş edici,

ð      duyarlaştırıcı,

ð      karsinojenik,

ð      mutajenik,

ð      üreme için zehirli,

ð      çevre için tehlikeli

başlıkları altında onbeş ayrı kümede incelenir. GHS ile birlikte, bunlar tehlike (hazard) kümelendirmeleriyle yer değiştirecektir.

Bkz. Classification, Classification and labelling inventory, GHS.

Ayrıca bkz.  Council Directive 67/548/EEC.

CBI (Confidential business information

Gizli iş bilgileri.

Herhangi bir biçimde bir maddeyle ve onun üretimi, satışı ve kullanımıyla ilgili bunu üreten ya da formüle eden şirketin gizli ve yayınlanmasını istemediği bilgilerdir. Öteki şirketlerin bu bilgilere erişmemesi istenir.

Bkz. Confidential data.


CEC (Commission of the European Commun

Avrupa Toplulukları Komisyonu.

Bkz. EC(Ú).


Görüntüleme Sayısı