Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EC (European Council)

Avrupa Konseyi.

AB’nin en yüksek politik organıdır. Üye ülkelerin devlet ya da hükümet başkan- larıyla Komisyon Başkanından oluşmaktadır. Konseyin aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, bunların politik bir bağlayıcılığı yoktur.


EC Inventory

EC Sayımcası.

EC Sayımcası, geçmişten gelen AB düzenlemesini oluşturan üç listeden ku-ruludur. Bunlar EINECS, ELINCS ve NLP listeleridir. Tüzüğün yürürlüğe gi-rişiyle birlikte, bildirilmiş maddelerin listesi de bu sayımcaya eklenecektir. EC sayımcası, maddenin şu özelliklerini içerir:

ð      EC numarası,

ð      EC adı,

ð      CAS numarası (EC numarasıyla ilintili),

ð      Moleküler formülü,

ð      Tanımı.

Bkz. EINECS, ELINCS, NLP.


EC № (EC number)

EC numarası.

Komisyonca EINECS, ELINCS ve NLP numaralarının yerine geliştirilen bir düzenlemedir. Bu numara, EC sayımcasında yer alan maddelerin kimliğini belirtir.

Bkz. EC inventory, EINECS, ELINCS, NLP.


EC(*) (European Commission

Avrupa Komisyonu.

Tam adıyla “Commission of The European Communities (CEC)”,  yani “Av-rupa Toplulukları Komisyonu” olarak adlandırılan bu kurum, Avrupa Birliği politikalarının üretilmesinden ve eşgüdümünden sorumludur. Yani AB’nin yürütme organıdır. Yasa tasarıları hazırlar ve bunları Parlamentoya ve Kon-seye sunar. Bu organların hazırlamış olduğu bütçe ve programları uygula-makla yükümlüdür. Ayrıca Birlik anlaşmalarının koruyucusudur.

Avrupa Komisyonu, uluslararası görüşmelerde AB’yi temsil eder. Bu kılavuz- da kısaca “Komisyon” adıyla anılır.

Bkz. EU, CEC.


ECB (European Chemicals Bureau)

Avrupa Kimyasallar Bürosu.

ECB, 2008 yılında kapatılmadan önce, AB içerisinde tehlikeli kimyasallar ile ilgili veri ve değerlendirmelerin hazırlanmasından sorumlu bir kurumdu.    Şu anda söz konusu görevleri ECHA ve IHCP yürütmektedir.

Bkz. ECHA, IHCP.

Ayrıca bkz. http://ecb.jrc.ec.europa.eu/


ECHA (European Chemicals Agency)

Avrupa Kimyasallar Kurumu.

Tüzüğün teknik, bilimsel ve idari olarak yönetilmesi ve kimi durumlarda yü-rütülmesi ve tüm AB ülkeleri düzeyinde bu işlemlerin tutarlılığının sağlanma- sı amacıyla Helsinki’de kurulmuştur. Yasal çalışmalarına 1 Haziran 2008 de başlamıştır. Komisyonca 2012 yılında gözden geçirilecektir.

Bkz. Agency.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 3(7) & (18).

-   REACH Art. 75(1) & (2).

-   http://echa.europa.eu/home_en.asp


ECx (Effective concentration x)

Etkin derişim % x.

Test edilen bir maddenin belli bir zaman dilimi boyunca ağ. % x  değişimine karşılık gelen derişimi.


EDs (Endocrine Distrupters)

Endokrin bozucular.

Bunlar, canlılardaki endokrin sisteminin saldığı salgıların moleküler yapısını bozan, mimik davranışla bunlara öykünen ve bunları maskeleyen kimyasal-lardır. Ör. DDT, PCBler, PBDEler, HBDDC vb. gibi bire bir olay temelinde belirlenmiş SVHC maddeleridir ve ruhsatlandırılmayı gerektirir. Bunların bir çoğu CMR sınıfına girer.

Bkz. CMRs, SVHCs, POPs.

Ayrıca bkz.  İkizoğlu E, 2009, “Endokrin Sistemini Bozan Kimyasallar ve Eko-lojik Risk Değerlendirmesi”, KMO Tehlikeli Kimyasalların Yöneti-mi Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 363-370, Ankara.


EDx (Effective dose 10 %)

Etkin doz % 10.

Test edilen bir maddenin, belirli bir zaman aralığındaki oluş sıklığının % 10 artışına karşılık gelen dozu.


EEA (European Environmental Agency)

Avrupa Çevre Kurumu.

Türkiye’nin de üyesi bulunduğu bağımsız bir AB kurumudur. Görevi çevre konusunda kamu oyuna doğru ve güvenilir bilgi sunmak, çevre politikaları-nın geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktır.

Bkz. EC.

Ayrıca bkz.  http://www.eea.europa.eu/


Görüntüleme Sayısı