Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GHS “Globally Harmonized System of Class

Birleşmiş Milletlerce geliştirilmiş “Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiket-lenmesi için Küresel Uyum Sistemi”.

GHS, kimyasalların tehlike türlerine göre sınıflandırılmasını içerir ve etiket-leri ve güvenlik bilgi formlarını içerecek biçimde uyumlaştırılmış tehlike ileti-şim öğelerini önerir. Aynı anda GHS, temel uyumluluk kurallarını ve kimya-salların ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde düzenlenmesini sağlar. Johan-nesburg’da 2002 yılında gerçekleştirilen “Dünya Sürdürülebilir Kalkınmanın Uyarlanması Zirvesi”nde, GHS uyumluluğunun, 2008 yılından sonra tüm ül-kelerde düzenli bir bütünlük içerisinde ve ivedilikle yaşama geçirilmesi özendirilmiştir. Bunun yanısıra kimyasallar üretim, elleçleme, taşıma ve kul-lanım gibi değişik aşamalarda gerçekten insan sağlığı ve çevre için büyük tehlikeler oluşturur. İşte bu nedenle, uluslararası düzeyde uyumlaştırılmış sı- nıflandırma ve etiketleme yaklaşımına gerek duyulmuştur. Birleşmiş Milletler GHS yönetmeliği dört bölümden ve on adet ekten oluşur.

Şöyle ki,

Bölümler:

Bölüm 1: Giriş,

Bölüm 2: Fiziksel tehlikeler,

Bölüm 3: Sağlık tehlikeleri,

Bölüm 4: Çevre tehlikeleri.

Ekler:

Ek 1: Etiket öğelerinin belirlenmesi,

Ek 2: Sınıflandırma ve etiketleme çizelge özetleri,

Ek 3: Önlem sözceleri ve önlem piktogramları,

Ek 4: Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması için kılavuz,

Ek 5: Yaralanma olasılığı üzerine son kullanıcıya yönelik etiket bilgisi,

Ek 6: Anlaşılabilir test metodolojisi,

Ek 7: GHS etiket öğelerinin düzenlenmesine ilişkin örnekler,

Ek 8: GHS sınıflandırmasına bir örnek,

Ek 9: Sucul çevre için tehlikeler kılavuzu,

Ek 10: Metal ve metal bileşiklerinin dönüşümü ya da bozunması kılavuzu.

Bkz. Classification, Classification and Labelling, UN, Harmonised classifica-tion and labelling, CLP.

Ayrıca bkz.    -  REACH Regulation Legal Grounds (109).

-  Globally Harmonised System of Classification and  Labelling of Chemicals (GHS), United Nations, 2nd rvsd.ed., New York and Geneva, 2007.

-   Regulation (EC) № 1272/2008 (CLP).

-   Regulation (EC) № 1336/2008.

-   Directive 2008/112/EC.

-   European Commission, DG ENT REACH&GHS.

-   http://www.unece.org/

-   GHS section of the HSE website.


GLP (Good Laboratory Practice)

Uygun laboratuvar çalışmaları.

GLP, 2004/10/EC Yönetmeliği gereğince planlanan, oluşturulan, görüntüle-nen, tescillenen, arşivlenen ve raporlanan, klinik olmayan sağlık ve çevreyle ilgili güvenlik çalışmalarının yapıldığı ortam ve örgütsel süreçlerle ilgili olan bir kalite yönetim düzenidir.

Bkz. GHS.

Ayrıca bkz.  -   Directive 2004/9/EC (GLP) (Codified version).

-   Directive 2004/10/EC (codified version).

-   Ulusal GLP Sistemine Yönelik Çalışmalar (T.C. Çevre ve Or-man Bakanlığı).

-  OECD Series on Principles of GLP and Compliance Monito-ring.

-  OECD Guidelines on Good Laboratory Practice part 1.


Görüntüleme Sayısı