Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harmful

Zararlı.

Soluma, yutma ya da deriden emilim yoluyla canlıya geçerek, onun ölü-müne ya da sağlığının ivegen ya da süregen biçimde bozulmasına neden olan maddeler ya da karışımlardır.


Harmonized classification and labelling

Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme.

Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme, 67/548/EEC Yönetmeliğindeki Annex I de verilmiş ve AB genelinde kabul edilmiş bir düzendir. Üye ülkeler, REACH Tüzüğü Annex XV dosyalarına iliştirilmek üzere, uyumlaştırılmış sı-nıflandırma önerilerinde bulunabilirler.

Bkz. Classification, Annex XV.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 15.

-   Directive 2008/58/EC (son güncelleme 15.09.2008).

Hazard

Tehlike.

Bir maddeyi tehlikeli yapan özellik ya da özellikler kümesi.

Bkz. Hazard assessment, Risk.


Hazard assessment

Tehlike değerlendirmesi.

Aşağıdaki alanlarda bir değerlendirme yapabilmek için, maddenin temel özel- likleriyle ilgili bilgilerden yararlanılır.

  1. Fizikokimyasal özelliklerin insan sağlığına olan tehlikelerinin değer-lendirilmesi,
  2. Çevresel tehlikenin değerlendirmesi,
  3. PBT ve vPvB  değerlendirmesi,

Bkz. Hazard, CSA, CSR, PBT, vBvT, Exposure assessment, Risk characte-risation.


HERA (Human and Environ-mental Risk Asse

Evsel amaçlı temizlik ürünlerinin içeriğindeki maddelerin insan ve çevre risklerinin değerlendirilmesi üzerinde, AB ile işbirliği içerisinde çalışan gönüllü bir endüstriyel kuruluştur.

Bkz. JRC.

Ayrıca bkz.  http://www.heraproject.com/Index.cfm/


HPLC (High Performance Liquid Chromatogr

Yüksek verimlilikte sıvı kromatografisi.

Maddellerin analizi ve belirlenmesi amacıyla genellikle biyokimya ve analitik kimyada kullanılan bir tür kolon kromatografisidir.


HPV (High Production Volume)

Yüksek hacimli üretim.

High Production Volume (HPV) hacim olarak 1,000 tpa nın üzerinde üretilen ve ithal edilen maddeler için REACH öncesi Avrupa kimyasallar yönetiminde kullanılan bir terimdir.

Bu terim REACH ile ilgili olmamasına karşın, kimyasalların küresel risk  değerlendirmesi için günümüzde de geçerlidir.

Bkz. OECD, HPVC, LPVC.


HPV-LPV Chemicals IS (High Production Vo

Yüksek hacimli  ve düşük hacimli üretilen kimyasallar bilgi düzeni.

HPVC ve LPVC konusunda endüstrinin yüklediği verileri içeren çevrim içi bir bilgilendirme düzenidir. İçeriği IUCLID veri tabanından alınıştır.

Bkz. HPVCs, LPVCs, IUCLID 5.


HPVCs (High Production Volume Chemicals

Yüksek hacimli üretilen kimyasallar.

AB içinde aynı işkolunda, en az 1,000 tpa üretilen ve ithal edilen kimyasalla-rın tanımlanması için kullanılan bir terimdir.

Bkz. OECD, HPV, LPVCs.

Ayrıca bkz. http://www.epa.gov/chemrtk/index.htm/

HSE (Health and Safety Executive)

Birleşik Kırallık Sağlık ve Güvenlik Dairesi.

Görüntüleme Sayısı