Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IARC (International Agency for Research

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu.

Identified use

Tanımlanmış kullanım.

Tek başına ya da bir karışım içindeki bir maddenin kullanımı ya da sağlanım zincirindeki bir etmenin, kendi kullanımı da içinde olmak koşuluyla, bir karı-şımın tasarlanmış kullanımı ya da bir alt kullanıcının kendisine yazılı olarak bildirdiği ve tanımladığı kullanımdır.

Bkz. Actors in the supply chain.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(26).


IFCS (Intergovermental Forum on Chemical

Hükümetlerarası Kimyasal Güvenlik Forumu.

IH (Industrial Hygiene)

Endüstriyel hijyen.

İş hijyeni olarak da adlandırılır. Çalışanların ve toplumun büyük bir kesimi-nin, işyerlerinde karşılaştıkları sağlık risklerinin sezinlenmesi, tanımlanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bilimsel bir disiplindir.

Bkz. Risk, Hazard.


IHCP (Institute for Health and Consumer

Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Enstitüsü.

JRC ye bağlı yedi bilimsel enstitüden birisidir. Görevi, kimyasallarla ilgili dü-zenlemeler çerçevesinde, tüketicilerin sağlığını korumaktır. Enstitü, ilgili ol-duğu alanlarda bilimsel ve teknik araştırmalar ve analizler yaparak, çalışma-larını Komisyona bağlı Genel Müdürlüklerle yakın ilişki içerisinde sürdürür.

Bkz. JRC.

Ayrıca bkz. http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/


Import

İthalat.

Bir maddenin AB gümrük alanına fiziksel olarak girişi.

Bkz. EU, Importer.

Ayrıca bkz.  REACH Art. 3(10).


Importer

İthalatçı.

İthalattan sorumlu AB içinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişi.

Bkz. EU, Import.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(11).


Impurity

Safsızlık.

Üretimi sırasında bir maddenin içinde yer alması istenmeyen bir bileşenin varlığına safsızlık denir. Tepkimeye giren temel maddelerden ya da ikincil tepkimelerden ya da üretim sürecinde sonlanmayan tepkimelerden kaynak-lanır. Kısacası safsızlık ürünün yapısına isteyerek katılmamıştır. Madde için-deki safsızlık oranı, genelde % 10 un altındadır.

Bkz. Additive, Constituent, Substance.


In vitro testing

“In vitro” deneyler.

Literatürde in vitro, “cam içinde”, ya da “test tüpünün içinde”, yani deneyin bir canlının gövdesi dışında gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. “In Vitro” nun tam olarak anlam karşılığı, genelde laboratuvarda soyutlanmış organlar, dokular, hücreler üzerinde yapılan ya da biyokimyasal süreçlerle gerçekle-şen araştırmalardır.


In vivo testing

“In vivo” deneyler.

Hayvanlar ya da başka canlılar üzerinde yapılan incelemeler.


Görüntüleme Sayısı