Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Labelling

Etiketleme.

Piyasalarda genel kullanıma açık olarak sunulan kimyasal maddenin amba-lajındaki etiket üzerinde, GHS düzenine henüz girmemiş olan ayrıntılı tehli-ke bilgilerinin olduğu gibi, yasal olarak sağlayıcının kimlik ve telefon bilgileri, ürün tanıtım bilgileri, tehlike piktogramları, uyarı tümceleri, tehlike (hazard) ve önlem (precautionary) sözceleri kesinlikle yer almalıdır.

Bkz. GHS, C&L.

Late pre-registration

Gecikmiş ön kayıt.

Bilindiği gibi, REACH sürecinde tescil ettirilecek evre içi maddelerin resmi ön kayıt işlemleri 1 Aralık 2008 de sona ermiştir. Ancak üretici ve ithalatçı, aşağıdaki koşullarda ilk üretim ya da ithalat tarihinden sonra ilk altı ay içeri-sinde başlamak ve son tescil tarihinden en geç on iki ay öncesinde tamam-lanmak üzere ön kayıt başvurusunda bulunabilir. Şöyle ki:

  1. Yeni şirket kuruluşu (şirket faaliyetinin 1 Aralık 2008 den sonra baş-laması);
  2. Yeni madde üretimine başlanması (yükümlünün daha önce ön kaydı-nı yaptırmadığı yeni bir maddenin üretimine başlanması);
  3. Ticari miktarın 1 tpa eşiğini aşması (daha önceden 1 tpa altındaki bir maddenin, öngörülmeyen bir yoldan bu eşiği aşması durumunda ge-cikmiş ön kayıt yapılabilir);
  4. AB içinde öteki şirketlere madde sağlanımında bulunmak koşuluyla, çok uluslu şirketlerin AB içinde yeni bir şube açması;
  5. AB dışı şirketler için, önceki tek temsilciyle anlaşmanın bozularak yeni bir OR ile anlaşma yapılması durumunda (bu da ön kaydın trans- feri olarak düşünülür). AB dışı şirketler, istedikleri anda tek tem-silcilerini değiştirebilirler. Bu durumda yeni atanan tek temsilci, ge-cikmiş ön kayıt işlemini, resmi ön kaydı önceki tek temsilciden devir alarak uygulayabilir. Bu işlem REACH-IT üzerinden uygulanabilir. An-cak sorun olduğunda, önceki tek temsilciyle anlaşılarak gecikmiş ön kayıt yapılabilir.
  6. Tek temsilciye sahip AB dışı eski sağlayıcının ön kaydını yaptırma-dığı bir maddenin, AB dışı yeni bir sağlayıcıdan ithal edilmeye baş-lanması. Bu durumda ithalatçı şirketin kendisi ya da AB dışı yeni sağ- layıcı yeni bir OR atayıp gecikmiş ön kaydı yaptırabilir.
  7. Üretici şirket besin katkıları ve ayrıcalık kapsamındaki öbür madde-leri üretmektedir. Ancak müşterisi bu kez ayrıcalık kapsamına girme-yen ve 1 tpa nın üzerinde bir madde talep etmektedir. Bu durum, REACH’in yeni yorumuna göre kimyasal sağlanımı olarak düşünül-melidir.

Dikkat:  Gecikmiş ön kayıt süreci, 1 Aralık 2008 den önce üretime ya da it-halata başlamış, ancak resmi ön kayıt sürecini kaçırmış başvuru sahipleri için uygulanmaz.

Bkz. Pre-registration, Registration, Phase-in substances, OR.

Ayrıca bkz.  -   REACH Art. 28(6).

-      Guidance on Data Sharing, September 2007.


LCA (Life Cycle Assessment)

Yaşam döngüsü değerlendirmesi.

Bkz. Life cycle.

LCx (Lethal Concentration x %)

LCx

Ölümcül derişim % x.

Belirli bir zaman dilimi süresince % x ölüme neden olan test edilmiş madde-nin derişimini tanımlar.


LDx (Lethal Dose x %)

LDx

Ölümcül doz % x.

Belirli bir zaman dilimi süresince % x ölüme neden olan test edilmiş madde-nin dozunu tanımlar.


Lead Registrant

Öncü tescil sahibi.

ECHA’ya ortak başvuru işlemi için öteki SIEF üyeleri adına tescil bilgilerini ileten şirket. Öncü şirketin gönderdiği bilgiler, genelde sınıflandırma ve eti-ketleme bilgileri, inceleme özetleri, test önerileri ve gerektiğinde bu bilgilerin uzmanlarca değerlendirildiğine ilişkin kanıtlardır.

Öncü şirket, ortak tescil yaptıran SIEF üyelerinin kararı doğrultusunda ve aynı zamanda onlar adına güvenli kullanım ve CSA bilgilerini ECHA’ya iletir. Öncü şirket bu bilgileri gönderdikten sonra, ortak tescil yaptıran üyeler, geri kalan bireysel bilgilerini kendileri iletebilir.

Bkz. Joint registration.

Ayrıca bkz. REACH Art. 11.


LED10

ED10 un en düşük güven sınırı.

Bkz. EDx.


Life circle

Yaşam döngüsü.

Kimyasal bir maddenin üretimiyle başlayıp, kullanılması, elleçlenmesi, taşın-ması, bertarafı vb. geçirdiği tüm evreleri içeren süreç.


LOAEC (Lowest Observed Adverse Concentra

Gözlemlenmiş en düşük yan etki derişimi.

LOAEC, uygun bir denetçiyle karşılaştırıldığında etkilenim altında kalan can-lı kümesi üzerinde yan etkinin sıklığı ve şiddetinde istatistik yönden belirgin bir artışın olduğu bir ortamda, test edilmiş en düşük derişimdir.

Bkz. Adverse effect, NOAEC.


LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect L

Gözlemlenmiş en düşük yan etki düzeyi.

LOAEL, uygun bir denetçiyle karşılaştırıldığında, etkilenim altında kalan canlı kümesi üzerinde yan etkinin sıklığı ve şiddetinde istatistik yönden be-lirgin bir artışın olduğu bir ortamda, test edilmiş en düşük doz ya da etki dü-zeyidir.

Bkz. Adverse effect, NOAEL, DNEL.


Görüntüleme Sayısı