Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M/I (Manufacturer or Importer)

Üretici ya da ithalatçı.

AB sınırları içerisinde yerleşik olup, bir maddeyi üreten ya da dışarıdan ithal eden gerçek ya da tüzel kişi.

Bkz. Company, Manufacturer, Importer.


M/I/R (Manufacturer or importer or

Üretici, ithalatçı ya da tek temsilci.

Bkz. Company, Manufacturer, Importer, OR.

Main constituent

Ana bileşen.

Kimyasal maddenin önemli bölümünü oluşturan, bu nedenle madde adı ola-rak kullanılan ve kimliğiyle ayrıntıları veren, katkı maddesi ya da safsızlık içermeyen bir bileşendir.

Bkz. Mono-constituent substance, Multi-constituent substance, Substance, Reaction mass.


Manufacturer

Üretici.

AB’nde yerleşik olup kimyasal bir maddeyi AB içinde üreten herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi.

Bkz. Manufacturing.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(8).


Manufacturing

Üretim.

Doğal haldeki kimyasal maddelerin üretimi ya da işlenmesi.

Bkz. Manufacturer.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(8).


MATC (Maximum acceptable toxicant concen

Kabul edilebilir en yüksek zehir derişimi.

Hedef bir nokta için en düşük NOEC ve LOEC ile sınırlanan aralıkta zehirli bir kimyasalın eşik derişimidir.

MATC, yasal amaçla, NOEC ve LOEC’in geo-metrik ortalaması alınarak he-saplanır. Aynı zamanda kimyasalın AF(Ú) değerinin hesaplanmasında da kul-lanılır.

Bkz. NOEC, LOEC, AF(Ú) .


Mixture, also called preparation

Karışım.

Birbiriyle tepkime vermeyen iki ya da daha çok maddenin oluşturduğu bir karışım ya da çözelti. CLP Tüzüğünün yürürlüğe girişinden sonra “prepara-tion” sözcüğünün yerini almıştır.

Bkz. Preparation.


Molecular formula

Moleküler formül.

Bir bileşiğin formülü, yapısındaki her bir elementin gerçek atom sayılarını gösterir. Ör. formaldehidin formülü CH2O ve benzeninki ise C6H6 dır. Dikkat: İki ayrı madde, aynı moleküler formüle sahip olabilir. Ör. aseton (2-propanon) ile propanal (1-propanon) C3H6O olarak aynı moleküler formüle sahiptir; an-cak moleküllerindeki atomların yerleşimi değişiktir. Bunlara “yapısal izomer” denir. Yapısal izomerlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden ayrıdır.


Mono-constituent substance

Tek bileşenli madde.

Tek bileşenli olarak tanımlanan maddeler için ana bileşenin madde içindeki derişimi % 80 dir.

Bkz. Main constituent, Substance, Multi-constituent substance.


Monomer

Monomer.

Belirli bir süreç için kullanılan ilgili polimer oluşum tepkimesi koşulları altın-da ek olarak, benzer ya da farklı molekül dizileriyle kovalent bağ oluşturabi-len kimyasal maddedir. Sahada ayrıştırılmış ya da taşınarak ayrıştırılmış ara maddeler, öbür maddeler gibi tescil işlemine bağlıdır ve ara maddeler üze-rindeki hafifletilmiş kurallar bunlara uygulanmaz. Bunun nedeni, monomerle-rin kullanımından kaynaklanan polimerlerin tescil kapsamı dışında olmasıdır.

Bkz. Polimer.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 3(6).

-     Guidance for monomers and polymers, May 2008.


Görüntüleme Sayısı