Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NACE codes (Nomenclature générale des

NACE kodları.

AB Ekonomik Etkinliklerin Genel Adlandırılması.

Bkz. Industrial category.

Ayrıca bkz. http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

Nanotechnological substances

Nanoteknolojik maddeler.

AB, nanoteknolojik maddelerin REACH kapsamına girip girmediği konusun-da henüz bir karara varmamıştır. Ancak madde, 1 tpa dan daha yüksek mik-tarda üretiliyor ve ithal ediliyorsa, kesinlikle tescil ettirilmelidir.


New chemicals

Yeni kimyasallar.

1981’den bu yana AB piyasasına sunulan ve ELINCS listelerinde yer alan maddelere “yeni kimyasallar” denir. AB düzenlemelerine göre, yetkili kurum-lara bu maddelerle ilgili bildirimde bulunulması gerekir. Günümüz piyasa-sında bunların sayısı 5 bine yakındır. Dikkat: REACH Tüzüğünde “yeni kim-yasallar” yerine “bildirilmiş maddeler” söylemi geçmektedir.

Bkz. ELINCS, Notified substances.


NGOs (Non-Govermental Organisations)

Sivil toplum kuruluşları.

NLPs (No Longer Polymers)

Bundan böyle polimer sayılmayan maddeler.

Bu maddeler, 67/548/EEC Yönetmeliğinin 6 ncı değişikliğinde, Art. 8(1) uya-rınca “önceden bildirimde bulunulmuş kimyasallar” olarak ele alınır. Bu ne-denle NLP ler bu yönetmeliğin kapsamına girmez. Yine bu maddeler, aynı yönetmeliğin 7 nci değişikliğindeki polimer tanımıyla örtüşen REACH Tüzüğü-nün polimer tanımına da uymaz. NLP listesi, yalnızca EINECS listesinde yer almayan 703 adet maddeyi içerir.

Bkz. Polymer, Phase-in substances, Notified substances.

Ayrıca bkz. -  Council Directive 92/32/EEC.

-  Corrigendum to Regulation (EC) № 1907/2006 (REACH).

-  http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=nlp

No Data No Market

Veri yoksa Pazar da yok!

Tüzüğün kilit söylemidir. Üretici ya da ithalatçılarınca verileri açıklanmamış maddelere piyasada yer verilmeyecek ve AB içinde bunların üretimi, kullanı-mı ve satışı yasaklanacaktır.

Bkz. Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction.

Ayrıca bkz. REACH Art. 5.


NOAEC (No Observed Adverse Effect Concen

Gözlemlenmemiş yan etki derişimi.

NOAEC, uygun bir denetçiyle karşılaştırıldığında etkilenim altında kalan canlı kümeleri üzerinde yan etkilerin sıklığında ya da şiddetinde istatistik yönden önemli bir artışın olmadığı bir ortamda test edilmiş en yüksek dü-zeydeki derişimdir. Bu düzeyde birtakım etkiler görülebilir, ancak bunlar yan etki ya da bunun öncülü olarak düşünülmez.

Bkz. Adverse effect, LOAEC.

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)

Gözlemlenmemiş yan etki düzeyi.

NOAEL, uygun bir denetçiyle karşılaştırıldığında etkilenim altında kalan can-lı kümeleri üzerinde yan etkilerin sıklığında ya da şiddetinde istatistik yön-den önemli bir artışın olmadığı bir ortamda, test edilmiş en yüksek düzeydeki dozdur. Bu düzeyde birtakım etkiler görülebilir, ancak bunlar yan etki ya da bunun öncülü olarak düşünülmez.

Bkz. Adverse effect, NOEL, DNEL, LOAEL.

NOEC (No Observed Effect Concentration)

Gözlemlenmemiş etki derişimi.

NOEC, uygun bir denetçiyle karşılaştırıldığında etkilenim altında kalan canlı kümesi üzerinde, istatistik yönden önemli etkinin görülmediği bir ortamda test edilmiş gözlemlenen en yüksek derişimdir.

Bkz. Adverse effect, NOAEC, DNEL, LOAEC.


NOEL (No Observed Effect Level)

Gözlemlenmemiş etki düzeyi.

NOEL, uygun bir denetçiyle karşılaştırıldığında etkilenim altında kalan canlı kümesi üzerinde, istatistik yönden önemli etkinin görülmediği bir çalışmada, gözlemlenen en yüksek test dozu ya da etkilenim düzeyidir.

Bkz. Adverse effect, NOAEL, DNEL, LOAEL.

Görüntüleme Sayısı