Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obligations linked to the “Candidate Li

SVHC aday listesiyle ilişkili yükümlülükler.

AB içindeki üreticiler ve ithalatçılar, ürettikleri ve ithal ettikleri maddenin SVHC aday listesinde yayımlanmasından sonra birtakım yükümlülükler altı-na girer. Bu yükümlülükler, tek başına, bir karışım içindeki ya da ürün için-deki SVHC maddesiyle ilişkilidir. Aday listeye alınmış olan yüksek risk taşı-yan bir maddenin ürün içindeki derişimi ağ. % 0.1 den büyükse, sağlayıcılar, alıcılara bu maddeyle ilgili gerekli tüm bilgileri vermek ve profesyonel kulla-nıcının istemesi durumunda kırkbeş gün içerisinde güvenlik bilgi formunu sağ-lamak zorundadır. Üretici ve ithalatçılar, ürettikleri ve ithal ettikleri ürünün ya- pısında ağ. % 0.1 i geçen 1 tpa ve üzerinde bir SVHC maddesi var ise, 2011’- den sonra bunu ECHA’ya bildirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülükler çerçevesinde:

ð      “Aday Liste”ye 1 Aralık 2010’dan önce alınmış maddeler için son bildi-rim tarihi 1 Haziran 2011 gününü geçemez!

ð      “Aday Liste”ye 1 Aralık 2010’da ve sonrasında alınmış maddeler için ise, listeye alınış tarihinden sonra ilk altı ayı geçmemek koşuluyla bildi-rimde bulunulması gerekir!

Üreticiler ve ithalatçılar, ürünün kullanımı ya da bertarafı sırasında insanla-rın ve çevrenin etkilenimi konusunda bilgi vermeyebilir. Ancak bu gibi du-rumlarda üreticilerin ve ithalatçıların, ürünün alıcılarına uygun bilgileri aktar-maları gerekir. Ayrıca, söz konusu madde, aynı ya da farklı bir sağlanım zin-ciri içerisinde bu tür kullanım için önceden tescil ettirilmiş ise, bununla ilgili bildirim yükümlülüğü yoktur. Yine, 1999/45/EC Yönetmeliğine göre, tehlikeli sayılmayan karışımların AB ve EEA kökenli sağlayıcıları, gaz olmayan karı-şımın içerisindeki derişimi ağ. % 0.1 den büyük ya da gaz karışımlarındaki derişimi hac. % 0.2 den yüksek SVHC maddelerden en az birinin “Aday Lis-tesi”ne girişinden sonra, alıcının istemi üzerine, bununla ilgili güvenlik bilgi formunu vermek zorundadır.

Bkz. Candidate list, SVHC.

Ayrıca bkz.   -   REACH Art. 7(2)

-   REACH Art. 31(1).

-   REACH Art. 33.

-   Guidance on Substances in Articles, Sec. 2 and 8.

-   Guidance on Registration, Sec. 3.1, November 2008 (v.1.4).

-    Directive 1999/45/EC.

-   Candidate List of Substances of Very High Concern for  Authorisation.


OECD (Organisation of Economic Co-oper

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü.

Bkz. EU.

Ayrıca bkz.  www.oecd.org/home/

OEL (Occupational Exposure Level)

Mesleki etkilenim düzeyi.

OH (Occupational Health)

İşçi sağlığı.


OJ (Official Journal)

AB Resmi Gazetesi.

On-site isolated intermediates

Sahada ayrıştırılmış ara maddeler.

Ayrıştırılmış ya da ayrıştırılmamış ara madde ölçütlerine uymayan ve öbür kimyasallarla senteziyle, üretiminin aynı alanda ve birden çok kişi eliyle ger-çekleştirdiği ara maddelerdir. Tüzük uyarınca bunların tescil zorunluluğu var- dır. Ancak kullanım koşulları titizlikle denetleniyorsa, madde ile ilgili daha az bilgiye gereklilik duyulur.

Bu tür maddeler için tescil başvuru adayı yalnızca:

  1. Tehlike sınıflandırması,
  2. Maddeyle ilgili bulabildiği en uygun bilgiler, ve
  3. Risk yönetim araçları ile ilgili uygulamalı ya da önerilen bilgileri sun-makla yükümlüdür.

Bu tür maddeler için CSA gerekmez. Madde ruhsatlandırma kapsamına alın- maz; ancak üye ülkelerce sınırlı ölçüde bir değerlendirme altına alınabilir.

Bkz. Intermediates, Non-isolated intermediates, On-site isolated interme-diates.

Ayrıca bkz. -  REACH Art. 3(15)(b).


Opt-out

Çekilmek.

Maddenin tescili amacıyla kurulan konsorsiyumdan ayrılmak.

Bkz. Consortia, SIEF.


OR (Only Represantative)

Tek temsilci.

Kendi başına, bir karışımın içinde ya da bir ürünün parçası olarak bir kimya-sal maddeyi üreten ya da AB’ne dışarıdan giren bir kimyasal maddeyi for-müle eden AB dışındaki bir üretici ya da formülatör, bu başlık çerçevesinde AB içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyle karşılıklı anlaşmaya vararak, kendisini ECHA’ya karşı temsil etmek ve ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, söz konusu kişiyi  tek temsilci olarak atayabilir.

Tek temsilci, ithalatçının uymuş olduğu yükümlülüklerle birlikte, aynı zaman- da Tüzüğün getirmiş olduğu tüm öteki yükümlülüklere de uyacaktır. AB dışı üreticiler ve ihracatçılar, AB içindeki ithalatçılarını, bu atamayla ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.

AB dışı şirket, tek temsilci atadıktan sonra, yukarıda adı geçen ithalatçılar REACH kapsamında alt kullanıcı olarak kabul edilecektir.

Art. 8 uyarınca, tek temsilcinin kimyasallar konusunda gerekli altyapıya ve bun- la elleçlemek için yeterli ölçüde pratik deneyime sahip olması gereklidir.

Bkz. ECHA.

Ayrıca bkz.  -  REACH Art. 8(1) & (2).

-  REACH Art. 31 & 36.

-  Guidance on registration, Sec.1.5.3.4, November 2008 (v.1.4)


ORATS (IS) (Online European Risk Assessm

Çevrimiçi Avrupa Risk Değerlendirme Sistemi.

AB’nin dört öncelikli listesi üzerinde ve “Eski Kimyasallar Tüzüğü” olarak bi-linen (EEC) 793/93 Tüzüğünün uygulanmasında çevrimiçi bilgi sağlayan bir iletişim düzenidir.

Bkz. Existing chemicals, ERS, ESIS, EINECS.

Ayrıca bkz. Council Regulation (EEC) 793/93.


OSOR (One Substance, One Registration)

Tek madde, tek tescil.

Tüzük uyarınca aynı madde için, yalnızca bir tek tescil işlemi yapılır.


Görüntüleme Sayısı