Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PBT (Persistent, Bioaccumulative and T

Kalıcı, biyobirikimli ve üreme için zehirli maddeler.

Bu tür maddelerle ilgili ölçütler Tüzükte Annex XIII’te tanımlanır; Annex I ise PBT değerlendirmesi için genel kuralları içerir. PBT’ler yüksek risk taşıyan maddelerdir ve ruhsatlandırılmaları için Annex XIV listesine alınabilir.

Bkz. Authorisation, Bioconcentration, Persistent, Bioaccumulative, Toxic to reproduction, vPvB,

Ayrıca bkz.  -  Guidance for preparation of an Annex XV dossier on the  identification of substances of very high concern, June 2007.

-      Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Volume 9: PBT assessment Contains Chapter R11, May 2008.


PEC (Predicted Environmental Concentrati

Öngörülen çevresel derişim.

PEC, bir kimyasalın fizikokimyasal ve biyolojik çözünürlük verilerini kullana-rak çevrede (havada, suda ve toprakta) bozunma ve yayılma modelleri te-meline dayanır. PEC/PNEC oranı 1 den büyük ise, çevre için bir risk var de-mektir.

Bkz. PNEC.


Per Year

Yıllık.

Tersi belirtilmedikçe, en azından ardışık üç yıl boyunca üretilen ve ithal edi-len evre içi maddeler için her takvim yılı başına ortalama değer. Yıllık mik-tarlar, önceki üç takvim yılının üretim ya da ithalat hacimlerinin ortalaması olarak hesaplanır.

Bkz. Actors in the supply chain.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(30).


Persistent (P-)

Kalıcı (direşken).

Çevre için belirgin bir özelliği olan tehlikeli kimyasal. Kalıcı maddeler çevre-de uzun süre parçalanmadan kalır ve birikim yaparlar.

Bir maddenin yarılanma ömrü,

ð    Deniz suyunda 60 günü,

ð    Tatlı suda ya da delta suyunda 40 günü,

ð    Deniz dibi tortullarında 180 günü,

ð    Tatlı su ya da delta dip tortullarında 120 günü ve

ð    Toprakta 120 günü

aşarsa, bu madde kalıcı (direşken, P-) olarak sınıflandırılır.

Bkz. PBT, vPvB.

Ayrıca bkz.  -   REACH Annex XIII.

-      InfoDyne Système Expert.


Pesticides

Pestisidler.

Bunlar, tarım ilaçları olarak kullanılan bir ya da daha çok etkin madde içeren maddeler ya da karışımlardır.

Bkz. PPP, Biocides, PIC.


Phase-in substances

Evre içi maddeler.

Bunlar,

  1. EINECS listesinde yer alan maddeler;
  2. AB içinde ya da 1 Ocak 1995 - 1 Mayıs 2004 arasında Birliğe katıl-mış olan ülkelerde üretilmiş, ancak Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihin-den önceki on beş yıl içerisinde bir kez bile olsa piyasaya verilme-diği kanıtlanmış maddeler (ör. Ar-ge amaçlı maddeler),
  3. AB içinde ya da 1 Ocak 1995 - 1 Mayıs 2004 arasında Birliğe katıl-mış ülkelerde üreticiler ve ithalatçılarca Tüzüğün yürürlüğe girişin-den önce piyasaya sunulmuş ve 67/548/EEC Yönetmeliği Art. 8(1) uyarınca bildirimde bulunulmuş madde olarak ele alınan, ancak üre-tici ve ithalatçıların sunduğu kanıtlar üzerine, söz konusu Yönetme-likteki polimer tanımına uymayan ve bundan böyle polimer sayılma-yan maddeler (NLPs).

Bkz. EINECS, NLPs, Non phase-in substances.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 3(20).

-   Council Directive 67/548/EEC.

-  Guidance on registration, November 2008 (v.1.4).


PIC (Prior Informed Consent)

Ön Bildirimli Kabul.

Ön Bildirimli Kabul temeli üzerine kurulu olan Rotterdam Sözleşmesi uya-rınca, kimi tehlikeli maddelerin ve pestisidlerin uluslararası ticaret alanında denetim altına alınmasını sağlayan bir düzenlemedir.

Bkz.  OECD.

Ayrıca bkzRotterdam Convention on the Prior Informed Consent Proce-dure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in Inter-national Trade.


Placing on the market

Piyasaya sunma.

Üçüncü bir kişiye ücretli ya da ücretsiz olarak sağlama ve uygun duruma ge-tirme anlamına gelmektedir. İthalat olayı, piyasaya sunum olarak düşünül-mektedir.

Bkz. Supplier, Third parties, Actors in the supply chain.

Ayrıca bkz. REACH Art. 3(12).


PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Öngörülen sıfır etki derişimi.

Çevredeki yan etkileri, öngörülenin de altında olan bir maddenin derişimi.

Bkz.  DNEL, PEC.

Ayrıca bkz.  REACH Annex I,  3.0.1.


PNECwater (Predicted no effect concent

Suda öngörülen sıfır etki derişimi.

Sudaki yan etkileri, öngörülenin de altında olan bir maddenin derişimi.

Bkz. PNEC.

Ayrıca bkz.  REACH Annex I, 3.0.1.

Görüntüleme Sayısı