Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R & D (Research and Development)

Ar-Ge.

Araştırma ve geliştirme.

REACH sürecinin amaçlarından biri de, endüstriyel kapasitenin gelişimi için Ar-Ge konusunu özendirmektir. Bunun sonucu olarak, Tüzük kapsamında bir dizi ayrıcalıklar kazanılabilir.

Bkz. PPORD.

Ayrıca bkz. -  REACH Art. 9.


RA (Risk Assessment)

Risk değerlendirmesi.

Bkz. Risk.


RAC (Commitee for Risk Assessment)

Risk Değerlendirme Komitesi.

ECHA’nın yapısında yer alan bu komite, Kurum adına değerlendirme konu-sunda görüş hazırlanmasından, ruhsat uygulanmasından, kısıtlama önerile-rinden ve sınıflandırma ve etiketleme sayımcası uyarınca sınıflandırma ve etiketleme önerilerinin hazırlanmasından, insan sağlığı ve çevre üzerindeki risklerle ilgili Tüzük uygulamalarından gelen öteki sorunların giderilmesin-den sorumludur. RAC, AB üyesi ülkelerin önerdiği adaylar arasından ECHA Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilen en az birer ve en çok ikişer temsilciden oluşur. Komite üyeleri, bilimsel, teknik ya da hukuksal konularda danışman desteği alabilir.

Bkz. Authorisation, C&L, Classification and  Labelling Inventory, ECHA, Restriction, Risk, Risk assessment,

Ayrıca bkz.   http://echa.europa.eu/about/organisation_en.asp


RAR (Risk Assessment Report)

Risk değerlendirme raporu.

Bkz. Risk assessment.


REACH (Registration, Evaluation, Authori

REACH.

Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması.

Parlamentoda 19 Aralık 2006 günlü oturumda kabul edilerek, 1 Haziran 2007 de yürürlüğe giren (EC)1907/2006 REACH Tüzüğü, 1 tpa ve üzerinde üreti-len ve ithal edilen kimyasalların, merkezi bir veri tabanında tescil ettirilmesi koşulunu getirmiştir. Bunun amacı, AB kimya endüstrisindeki gelişmelerin ve rekabet yeteneğinin arttırılmasıyla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin daha iyi korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla, Tüzük, maddeyle ilgili güvenilir bilgi sağ-lanması ve maddeden gelen risklerin denetim altına alınabilmesi için endüst-riye büyük sorumluluklar yüklemiştir. Söz konusu güvenilir bilgi, üretim zincirinde aşağı yönde paylaşılacaktır.

Bkz. ECHA.

Ayrıca bkz.  -  Corrigendum to Regulation (EC) № 1907/2006 (REACH).

-     REACH in brief, 2004, DG ENV and DG ENT.

-     Gezen MC, 2008, “REACH Nedir?”, KMO REACH Bilgi Dizini № 1.6, İstanbul.

-          Gezen MC, “REACH Nedir?”, Kimya Mühendisliği Dergisi, 2009:170, 31-35, Ankara.

-          TÜV-SÜD Group, “REACH, Reform of the EU’s chemicals le-gislation”.

-          “REACH Nedir?”, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi Notu, 2007.  

-          “Avrupa Birliği’nin Yeni Kimyasal Madde Politikası: REACH”, Petrol-İş Sendikası, Yayın № 103, 2007.

-          “20 Soruda REACH: AB’nin Yeni Kimyasallar Stratejisi”, İKV, Yayın № 200, 2007.

-          “REACH’e Hazır mısınız?”, İKMİB, 2008.


REACH Sin* List 1.0 * Substitute it now

AB içinde önde giden sivil toplum kuruluşlarının, “Substitute it now” (Şimdi  değiştir!) sloganıyla SVHC aday listesi yerine hazırlamış oldukları, kaygı uyandıran ve yüksek risk taşıyan üçyüze yakın maddeyi içeren bir listedir. Bu listede maddeye ilişkin IUPAC adı, CAS® № ve EC № bilgileri yer alır.

Bkz. SVHC, Candidate list.

Ayrıca bkz.  REACH Sin* List 1.0

http://www.wecf.eu/download/2008/080917-REACH-SINlist.pdf


REACH-IT

REACH-IT.

ECHA’nın kurmuş olduğu merkezi ve çevrimiçi bir bilgi akış düzeni ve bu düzeni taşıyan ağ geçidinin adıdır. REACH IT nin arayüzü, madde tescili için başvuracak şirketlerce çok kolaylıkla kullanılabilecek biçimde geliştirilmiştir. Şirketler bu ağ geçidinden yararlanarak, dosyalarını ve öteki bilgileri ECHA’ nın merkez veri tabanına aktarabileceklerdir.

Bkz. ECHA, IUCLID 5.

Ayrıca bkz. https://reach-it.echa.europa.eu


Reaction mass

Tepkime kütlesi.

Çok bileşenli bir kimyasal madde iki ya da daha çok ana bileşenli tepkime kütlesi olarak adlandırılan çok bileşenli bir kimyasal maddedir.

Özgün adı: “[ana bileşenlerinin adları] nın tepkime kütlesi”.

Bkz. Multi-constituent substance.

Ayrıca bkz. Guidance for identification and naming of substances under REACH, June 2007.

Read accross approach

Çapraz okuma yaklaşımı.

Sorgulanmakta olan bir maddenin fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksiko-lojik özelliklerini belirleyebilmek için yapısal olarak ona benzeş bir maddenin özelliklerinden yararlanılması.

Bkz (Q)SAR, Substance.


Recepient

Alıcı.

Kendisine ticari bir ürün sağlanılan bir alt kullanıcı ya da dağıtıcı.

Bkz. Recepient of a substance or a preparation, Recepient of an article.


Görüntüleme Sayısı