Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SAR (Structure Activity Relationship)

Yapı-etkinlik ilişkisi.

Bu ilişki, kimyasal bir altyapı ile belirli bir biyolojik etki gösteren bir altyapıya sahip bir kimyasal madde arasındaki nitel bir ilişkidir.

Bkz. (Q)SAR.

Ayrıca bkz. http://ecb.jrc.it/qsar/


SC (Supply Chain)

Sağlanım zinciri.

SC teknik olarak, malzemeyi sağlama işlemlerini yerine getiren, bunları yarı bitmiş ve bitmiş ürünlere dönüştüren ve daha sonra bunları dağıtım ağıyla alıcılara ulaştıran hizmet ve dağıtım seçeneklerinden oluşan ticari bir yapı-dır. Bir hammaddenin tüketiciye ürün olarak ulaşması bir dizi işlem gerekti-rir. İşte bu işlemlerin sırasıyla yapıldığı işletmelerin birbirleriyle olan ilişkileri bir sağlanım zincirini oluşturur. Bu zincirdeki her bir halka, bir önceki halka-nın müşterisi ve bir sonraki halkanın ise sağlayıcısı durumundadır. Amaç, zincirin en sonundaki alıcıya, kısacası tüketiciye en iyi hizmeti sunmak ve böylece alıcı memnunluğunu kazanmaktır.

Bkz. Actors in the supply chain.


SCHER (Scientific Commitee on Health and

Sağlık ve Çevre ile İlgili Riskler Bilim Komitesi.

Yaşam boyu çevre değerlendirmesinde olduğu kadar, hava kalitesinde, su-larda ve atıklarda insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratabilecek, çev-reyi kirletici maddeler ve öteki biyolojik ve fiziksel etkenler ile ya da değişen fiziksel koşullarla bağlantılı olabilecek sağlık ve çevreyle ilgili riskler konu-sunda görüş bildiren bilimsel ve bağımsız bir AB kurumudur. Bu komite, ay-nı zamanda biyosidlerin toksisite ve ekotoksisitesine bağlı olarak, sağlık ve güvenlik konularında seminerler düzenler.

Bkz. JRC.

Ayrıca bkz.  European Commission, Scientific Commissions, Scientific  Committee on Health and Environment Risks.


SCOEL (Scientific Commitee on Occupation

Meslekle İlgili Etkilenim Sınırları Bilim Komitesi.

Tehlikeli kimyasalların işyerlerinde çalışanların sağlığı üzerindeki etkileriyle, mesleki yönden etkilenim düzeyleri arasındaki ilişkiyi, en son bilimsel veri-lerle değerlendirmek amacıyla, 98/24/EC Yönetmeliğine göre AB içinde ku-rulmuş bağımsız bir bilimsel komitedir.

Bkz. JRC.

Ayrıca bkz.  Council Directive 98/24/EC.


SDS (Safety Data Sheet)

Güvenlik Bilgi Formu.

SDS, tehlikeli maddelerin ve preparatların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi-leri, bulunduğu işyerlerinde madde ve preparatın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve preparatların yan etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren ve sağlanım zinciri boyunca bu bilgilerin paylaşımı için endüstride kullanılan temel bir araçtır. REACH Tüzüğü Annex II’de, güvenlik bilgi formundaki 16 adet başlığın tek tek içeriğinin ne olması gerektiğini açıklanmaktadır. Bu başlıklar sırasıyla şunlardır:

  1. Madde/preparat ve şirket/üstlenici bilgileri,
  2. Tehlikelerin tanımı,
  3. Bileşimi ve içeriği konusunda bilgi,
  4. İlk yardım önlemleri,
  5. Yangınla mücadele önlemleri,
  6. Kaza sonucu yayılma önlemleri,
  7. Elleçleme ve depolama,
  8. Etkilenim kontrolleri ve kişisel korunma,
  9. Fiziksel ve kimyasal özellikler,

10.  Kararlılık ve tepkinirlik,

11.  Toksikolojik bilgi,

12.  Ekolojik bilgi,

13.  İmha etme kuralları,

14.  Taşımacılık bilgisi,

15.  Yasal düzenleme bilgisi ve

16.  Öteki bilgiler.

Bkz. Substance, Communication in the supply chain, DU.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 31(6).

-   REACH Annex II.

-   Council Directive 67/548/EEC Art. 27.

-   Council Directive 1999/45/EC Art. 14.

-   Commission Directive 2001/58/EC.

-   Commission Directive 91/155/EEC.

-  Guidance for downstream users, January 2008.

-  Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi   Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönet-melik, Md. 7, T.C. Resmi Gazete Sayı: 27092 (mükerrer), 26.12.2008.

SEA (Socio Economic Analysis)

Toplumsal ekonomik analiz.

SEA, belli bir eylemin gerçekleştirilmesi durumunda hangi sonuçların ortaya çıkacağını, bu eylemin toplum için maliyetinin ve yararlarının neler olacağı-nı, eylemin gerçekleşmemesi durumuyla karşılaştırarak değerlendirmek için kullanılan bir araçtır.

Ruhsat kapsamında, Annex XV’te listelenen bir maddenin kullanımı sırasında insan sağlığı ve çevre konuları için yeterince denetim altında bulunamamasın-dan kaynaklanan riskler görüldüğü anda, SEA çalışmaları, ruhsat sürecinin zo-runlu bir parçası durumuna gelir.

Aynı zamanda yeterince denetim olsa bile, başvuru sahibi kendi uygulama-sını desteklemek amacıyla bir SEA çalışması üretilebilir. Üçüncü kişiler de, se-çenekler konusunda bilgi vermek amacıyla bir SEA çalışması hazırlayabilir. SEA, kısıtlama sürecinde, Annex XV kısıtlama dosyasının bir parçasını oluş- turur. Bunun hazırlanması için ilgililere çağrıda bulunulur ya da kısıtlama önerisi için bunlara sorumluluk verilir. Annex XVI’da ise SEA ile ilgili temel kurallar yer alır.

Bkz. Annex XV, Annex XV dossier, Authorisation, Restriction.

Ayrıca bkz.  -  REACH Art. 60(4).

-  REACH Annex XV & XVI.

-  Guidance on socio-economic analysis-restrictions, May 2008.


SEAC (Committee for Socio-economic Analy

Toplumsal Ekonomik Analiz Komitesi.

ECHA’nın yapısında yer alan bu komite, ruhsat uygulamaları, kısıtlama ta-sarıları ve bunların yanı sıra kimyasalların doğurabileceği olası yasal sorun-ların toplumsal ekonomik etkileriyle ilgili öteki sorunlar üzerine ECHA’ya öne- riler getirmekle sorumludur. Bu komite, AB üyesi ülkelerce önerilen adaylar ara- sından ECHA Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilen en az birer ve en çok iki-şer temsilciden oluşur. Komite üyeleri bilimsel, teknik ve hukuksal konularda danışman desteği alabilir.

Bkz. ECHA, SEA, Authorisation, Restriction

Ayrıca bkz. ECHA Organisation:

http://echa.europa.eu/about/organisation_en.asp

Shelf-life

Raf ömrü.

Bir madde ya da karışımın raf (depolama) ömrü. Maddenin ya da karışımın kendi ambalajında olağan koşullar altında yapısının, fizikokimyasal özellikle-rinin bozulmadan kalabileceği ve böyleyken kullanılabileceği süre.

Bkz. Use


SIAP (SIDS Initial Assessment Profile

OECD SIDS Başlangıç Değerlendirme Belgisi.

Bkz. OECD, High production volume.

Ayrıca bkz. http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/


SIAR (SIDS Initial Assessment Report)

OECD SIDS Başlangıç Değerlendirme Raporu.

Bkz. OECD, High production volume.

Ayrıca bkz. http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_34379_ 1897983_1_1_1_1,00.html


Görüntüleme Sayısı