Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T25

Aynı kümelerin standard yaşam süreleri içerisinde, kendiliğinden görülme sıklığı için yapılan düzeltmeden sonra, özel bir doku bölgesindeki hayvan tü-mörlerinin % 25 ini verebilecek süregen doz oranı.


Technical dossier

Teknik dosya.

Tüzük kapsamında tescil için gerekli olan tüm bilgileri içeren bir belgeler di-zinidir. Teknik dosyanın biçemi IUCLID’dir. Aynı zamanda, teknik dosya teri-mi Annex XV dosyasının iki bölümünden birini belirtmek için kullanılır.

Teknik dosyada bulunması gerekli olan bilgiler:

  1. Üretici ya da ithalatçının kimliği,
  2. Maddenin kimliği,
  3. Maddeyle ilgili üretim ve kullanım bilgileri,
  4. Maddeyle ilgili sınıflandırma ve etiketleme bilgileri,
  5. Maddeyle ilgili güvenli kullanım kılavuzu,
  6. Kapsamlı çalışma özeti,
  7. Madde konusunda uzman görüşü,
  8. Test önerileri,
  9. 10 tpa nın altındaki maddeler için etkilenim bilgileri,

10.  İnteraktif ortamda yayınlanması istenmeyen gizli ve ticari bilgiler.

Teknik dosya Annex XV raporunu destekler.

Bkz. Registration, Annex XV dossier, IUCLID 5.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 10(a) & (b).

-   REACH Art. 6 & 7.

-   REACH Annex XV.

-   Guidance on registration, November 2008 (v.1.4).

 


Tentative exposure scenario

Geçici etkilenim kurgusu.

Etkilenimin hesaplanması ve risk değerlendirmesi için bir başlangıç noktası-dır. Geçici etkilenim kurgusu, etkilenimi tanımlayıcı öğeleri kullanarak, süre-cin nasıl yönetileceği ve hangi risk yönetim araçlarının kullanılacağı ya da uygulanması gerektiğini belirten bir varsayımlar dizisidir. Yinelenen kimyasal güvenlik değerlendirmelerinde, riskler tümüyle denetim altına alınıncaya değin, geçici etkilenim kurguları uygulanır. SDS ekinde olduğu gibi, alt kulla-nıcılar için kendi üretim, kullanım ya da iletişim konularında etkilenim kurgu-larının sonuçları uygulanmalıdır.

Bkz. Exposure scenario.

 


Testing proposal

Test önerisi.

REACH Annex IX ve X ile uyumlu olarak daha fazla test yapmak için tescil başvurusunda bulunan kişi ya da alt kullanıcı eliyle yapılan öneri.

Bkz. Evaluation, Tecnical dossier.

Ayrıca bkz. -   REACH Regulations Legal Grounds (64).

-      REACH Annex IX & X.

 


TGDs (Technical guide documents)

Teknik kılavuz belgeleri.

Bu belgeler, Avrupa Komisyonu ve ECHA eliyle üye ülkelerin yetkili kurum-ları, endüstri ve öbür paydaşlar ile işbirliği kurularak, REACH uygulama pro-jeleri çerçevesinde düzenlenmekte ve ECHA’nın web sitesinde yayınlan-maktadır.

Bkz. ECHA, RIPs.

 


Third parties

Üçüncü kişiler.

Bunlar bağımsız kişiler, sivil toplum kuruluşları ve şirketler gibi kurumlardır. Tüzük kapsamında bunların herhangi bir yükümlülükleri yoktur. Ancak bilgi-ye erişme ve maddeyle ilgili yorum yapma konularında belirli hakları vardır ve SIEF üyesi olabilirler.

Bkz. SIEF.

 


Tonnage threshold

Tonaj eşiği.

Tüzük kapsamındaki farklı gereklilikler için hacim temeline dayalı bir ölçüt-tür. “Her bir üretici ya da ithalatçı için x tpa” olarak formüle edilir. Ayrıca, to-naj eşiği evre içi maddelerin son tescil tarihlerini etkileyecektir.

Bkz. Pre-registration, Registration.

Ayrıca bkz. REACH Art. 12.

 


Toxic to reproduction (or reproductive t

Üreme için zehirli madde (Reprotoksik).

Soluma, yutma ya da deriden emilim yoluyla geçerek, canlıların üreme et-kinliği üzerinde kalıtsal olmayan zararlara yol açan ya da erkek ve dişi canlı türlerinin üreme işlevlerini ya da yeteneklerini yıkıma uğratan madde ya da karışım. Reprotoksik maddeler, Tüzük uyarınca ruhsat kapsamında değer-lendirilir.

Bkz. CMRs, Carsinogen, Mutagen.

Ayrıca bkz. REACH Appendices 5 & 6.


Toxicity

Zehirlilik (toksisite).

İnsanlar ve çevre üzerinde kanser, ölüm vb. yan etkilere neden  olan kimya-sal maddelerin özellikleri.

ð      Bir maddenin, deniz suyunda ve tatlı suda yaşayan canlılar için uzun süreli NOEC değeri 0.01 mg/L den az ise;

ð      Madde karsinojenik (1 ve 2 nci sınıf), mutajenik (1 ve 2 nci sınıf) ve üreme için zehirli (1, 2, ve 3 üncü sınıf) olarak sınıflandırılmışsa;

ð      67/548/EEC Yönetmeliği uyarınca süregen zehirlilik için başka kanıt-lar (ör. T, R48 ya da Xn, R48 gibi) var ise,

bu PBT maddesi zehirlilik sınıfında değerlendirilir.

Bkz. Carsinogenic, Mutagenic, NOEC, Toxic to Reproduction, PBT, UNEP.

Ayrıca bkz. -  REACH Annex XIII.

-  Infodyne Système Expert.

-  Council Directive 67/548/EEC.


tpa (tonne per annum)

ton/yıl, yılda ton

Görüntüleme Sayısı