Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


All   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VAS (Vertebrate animal study)

Omurgalı hayvanlar üzerindeki incelemeler.

Toksikolojik ve ekotoksikolojik test laboratuvarlarında özellikle fareler ve sı-çanlar üzerinde yapılan deneyler.

Bkz. Animal testing.


vB (very Bioaccumulative)

Çok biyobirikimli.

Bir maddenin biyoderişim katsayısı 5,000 L/kg dan büyükse, o madde çok bi- yobirikimli (vB-) olarak değerlendirilir.

Bkz.  vPvB, PBT.

Ayrıca bkz.  -   REACH Annex XIII.

-      InfoDyne Système Expert.


VOC (Volatile Organic Compounds)

Uçucu organik bileşikler.

Endüstriyel alanlarda organik çözücü kullanımına bağlı olarak, uçucu orga-nik bileşiklerin salımının sınırlandırılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, 1999/13/EC VOC Yönetmeliğiyle bu tür bileşiklerin endüstrideki kullanımına sınırlamalar getirilmiştir.

Bkz. Substance.

Ayrıca bkz.  Council Directive 1999/13/EC.

 


vP (very Persistent)

Çok kalıcı (çok direşken).

Bir maddenin yarılanma ömrü (T½),

  1. Deniz suyunda, tatlı suda ya da delta sularında 60 günü,
  2. Deniz dibi, tatlı su ya da delta dibi tortullarında 80 günü,
  3. Toprakta 180 günü

aşıyorsa, bu madde çok kalıcı (çok direşken) (vP-) olarak değerlendirilir.

Bkz. vPvB, PBT.

Ayrıca bkz.  -   REACH Annex XIII.

-      InfoDyne Système Expert.


vPvB (very Persistent and very Bioaccumu

Çok kalıcı (çok direşken) ve çok biyobirikimli.

Bunlar canlılarda yüksek risk taşıyan çok kalıcı (çok direşken, parçalanması çok güç) ve çok biyobirikimli maddelerdir. Bunların tanımlanması için gerekli ölçütler Annex XIII’te ve değerlendirilme koşullarıysa Annex I’de yer alır. Bu tür maddeler, ruhsat için Annex XIV listesine alınabilir.

Bkz. PBT, SVHC, vB, vP.

Ayrıca bkz. REACH Annex I, Annex XIII & Annex XIV.


Görüntüleme Sayısı