Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Annex I of Directive 67/548/EEC

67/548/EEC Yönetmeliği Ek 1.

Söz konusu ekte, maddeler ya da madde kümeleri için uyumlu sınıflandırma ve etiketleme listesi yer alır. Bu liste, AB içinde yasal olarak bağlayıcı ko-numdadır ve düzenli aralıklarla güncellenir. DG ENV’nin önerileri ve üye ül-kelerin onayı ile listeye yeni tanımlamalar eklenebilir.

DG ENV nin önerileri, üye ülke uzmanlarının katılımıyla oluşan Avrupa Ko-misyonu Tehlikeli Maddeler Sınıflandırma ve Etiketleme Teknik Komitesinin (TC C&L) tavsiyelerine dayanır.

Bkz. DG ENV.

Ayrıca bkz. Commission Directive 2008/58/EC (son güncelleme 15.09.2008)

Annex IV

REACH Tüzüğü Ek 4.

Annex IV, Art. 2(7)(a) ya göre tescil yükümlülüğünden ayrı tutulan maddeleri kapsayan bir listeyi içerir. Bu listede glükoz, früktoz, laktoz, nişasta, yağ asitleri, hidrojene don yağı, sodyum glükonat, karbon, grafit vb. maddeler yer alır.

Bkz. Registration.

Ayrıca bkz. -   REACH Art. 2(7)(a).

-   REACH Annex IV

Annex V

REACH Tüzüğü Ek 5.

Annex V, Art. 2(7)(b) ye göre tescil yükümlülüğünden ayrı tutulan maddeleri kapsayan bir listeyi içerir. Bu listede mineraller, cevherler, ham petrol, kö-mür, LPG, NPG, hidrojen, oksijen, azot, asal gazlar vb. maddeler yer alır.

Bkz. Registration.

Ayrıca bkz.   -   REACH Art. 2(7)(b).

-   REACH Annex V.


Annex XIV

REACH Tüzüğü Ek 14.

Bu liste şu anda boştur. Listede ruhsat altına alınan maddelere yer verile-cektir. Madde için bir ruhsat süreci başlatılmamış ya da bir ayrıcalık uygulan- mamış ise, bu listeye alınacak olan maddenin kullanımı ve piyasada yer al-ması, son kullanım tarihinden sonra, Komisyon kararı uyarınca yasaklana-caktır.

Bkz. Authorisation, SVHC, Sunset date, Candidate list.

Ayrıca bkz. -  REACH Art. 56.

-  REACH Annex IV.

-    Guidance for the preparation of an Annex XV dossier on the identification of substances of very high concern, June 2007.


Annex XV

REACH Tüzüğü Ek 15.

Annex XV,

ð      CMR lerin, solunum duyarlaştırıcılarının ve daha başka etkenlerin uyumlu bir biçimde sınıflandırılması ve etiketlenmesi,

ð      Bir maddenin CMR, PBT, vPvB ya da bu maddelere eşdeğer risk ta-şıyan bir madde olarak tanımlanması ve

ð      Bir maddenin AB içinde üretimi, satışı ya da kullanımının kısıtlanması

gibi konuları önermek ve gerekçelendirmek için genel dosyanın nasıl hazır-lanması gerektiği konusunda temel ilkeleri ortaya koyar. Komisyonun istemi üzerine, üye ülkelerin yetkili kurumları ve ECHA, SVHC maddesinin tanımı-nı yaparak kısıtlama önerisi verir. Uyumlu sınıflandırma ve etiketleme öneri-leri ise üye ülkelerin yetkili kurumlarınca hazırlanır.

Bkz. Annex XV dossier, CMRs, PBTs, vPvBs, SVHC.

Ayrıca bkz.  REACH Annex XV.

Annex XV dossier

REACH Tüzüğü Ek 15 dosyası.

Bu dosya, Annex XV uyarınca oluşturulur. İki parçalı olup, Annex XV teknik dosyasını ve Annex XV raporunu içerir.

Bkz. Authorisation, Restriction, GHS, Harmonised classification and label-ling, Annex XV.

Ayrıca bkz. -  REACH Annex XV.

-  Guidance for the preparation of an Annex XV dossier for rest-rictions, June 2007.

-  Guidance for the preparation of an Annex XV dossier on har-monised classification and Labelling, June 2007.


Annex XVII

REACH Tüzüğü Ek 17.

Annex XVII’nin içeriğinde kimi tehlikeli maddelerin, preparatların ve ürünle-rin üretimi ve piyasaya sunumu üzerindeki kısıtlama bilgileri yer alır. Annex XVII, Title VIII ile birlikte 1 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bkz. Restriction.

Ayrıca bkz.    -  REACH Annex XVII.

- Guidance for the preparation of an Annex XV dossier for rest- rictions, June 2007.


ArfD (Acute referance dose)

İvegen (akut) karşılaştırma dozu.

Bir kimyasal maddenin, sağlığa zararlı etkilerinin yaşam boyunca sezinlene-bilir bir risk yaratmaksızın, bir insan topluluğunu (duyarlı alt kümelerle birlik-te) kısa süreli olarak (24 saat ya da daha az) etkileyebildiği ve vücut ağırlığı temeline göre tanımlanan olası dozu.


Article

Ürün, eşya.

Kimyasal yapısından çok, üretim sırasında verilen özel biçim, yüzey ya da tasarım yoluyla belirlenen nesne.

Bkz. Substance identification.

Ayrıca bkz.  -  REACH Art. 3(3).

-     Guidance on requirements for substances in articles, May 2008.


ATP (Adaptation to technical progress)

Teknik gelişime uyarlanma.

67/548/EEC Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğindeki teknik gelişmeye uyum sağ-lama.
Teknik Gelişme Komitesinin toplantılarında, üye ülkelerin yeni bir ATP uyu-mu için, Komisyonca önerge verilir. Sonuçta onaylanan yeni ATP, AB Resmi Gazetesinde yayımlanır. Veri tabanındaki özgün bir maddenin ATP numarası, onun en son ne zaman ATP ye eklendiğini gösterir. Örneğin bir maddenin ATP numarası 25 ise, bu demektir ki, 67/548/EEC Yönetmeliği teknik gelişime 25 in- ci kez uyarlandığında, bu madde de yeni bir ATP ye eklenmiştir.

Bkz. Substance.

Ayrıca bkz. -  The 30th ATP, JM/ATP30/01/2005, DG ENV.

-  Council Directive 67/548/EEC.


Görüntüleme Sayısı