Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BMD (Benchmark dose)

Karşılaştırma dozu.

Bu yöntem, tehlikeli kimyasallarla ilgili kanser dışı değerlendirmeler için NOAEL yöntemine karşılık olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Karşılaştırma dozu yöntemi, istatistik açıdan geleneksel NOAEL yönteminden daha güç-lüdür ve çok daha duyarlı bir risk değerlendirmesinin hazırlanması için doğ-ru bir yönlendirme sağlar.

Bkz. NOAEL.


BMD10 (Benchmark dose 10)

Karşılaştırma dozu 10.

% 10 tepkiyle ilişkili olan karşılaştırma dozu (özgün bir inceleme için, kendi-liğinden oluşum sıklığının düzeltilmesinden sonra yaşam boyu etkilenim ve-ren tümörler için).

Bkz. Benchmark dose.


BMDL10 (Benchmark dose low 10)

% 10 tepki gösteren bir karşılaştırma dozu.

% 10 tepki gösteren bir karşılaştırma dozunun alt % 95 güvenilir aralığı (ör. yaşam boyu etkilenim altındaki tümör tepkisi), ör. bir BMD10’un alt % 95 gü- venilir alanı.

Bkz. BMD10.


BUA (Beratergremium für Umweltrelevante

Federal Almanya Çevreyle Uyumlu Eski Kimyasallar Danışma Komitesi.

Bkz. JRC.

Ayrıca bkz.   http://www.gdch.de/fowi/archiv/bua.htm

Bw (Body weight)

Vücut ağırlığı.


C & L (Classification and Labelling)

Sınıflandırma ve etiketleme.

Bkz. Classification and labelling inventory.

Ayrıca bkz. REACH Title XI.

CA (Competent Authority)

Yetkili kurum.

Özel bir konuda danışmanlık yapmak için görevlendirilen, yasal erk ve so-rumluluk sahibi bir resmi organ ya da bir başka kurum. “Eski” ve “yeni” kim-yasallar konusundaki yasal düzenlemelerde, üye ülkelerden her biri, Komis-yonla işbirliği yaparak uyum sürecini paylaşmak amacıyla bir ya da daha çok yetkili kurum oluşturabilir.

Komisyon, bu kurumlarla birlikte yılda iki kez olağan toplantı yapar. Yetkili kurumlar, kimyasallarla ilgili risk değerlendirme raporlarının ve stratejilerinin incelenip onaylanmasından sorumludur.

Bkz. REACH Art. 3(19).


Candidate list

Aday liste.

Bu liste, yüksek risk taşıyan SVHC maddelerinin yer aldığı ve Annex XIV’e, (Ruhsata Bağlı Kimyasallar) eklenmesi düşünülen kimyasalların listesidir. Aday liste, REACH Art. 59(1) uyarınca oluşturulur.

Bkz. Authorisation, SVHC, Obligations linked to the Candidate List of SVHC, Annex IV.

Ayrıca bkz.     -     REACH Art. 59(1).

-          REACH Annex XIV.

-          Guidance for the preparation of an Annex XV dossier on the identification of substances of very high concern, June 2007.

-          Guidance on inclusion of substances in Annex XIV (List of Substances subject to Authorisation), August 2008.

- Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (on ECHA website).


CARACAL (Competent Authorities for REAC

REACH ve CLP Yetkili Kurumları.

CARACAL, 2004 yılında kurulmuş olup, AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle, üye olmayan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların gözlemcilerinden ve öteki paydaşlardan oluşmuş bir uzmanlar kuruludur. REACH ve CLP ile ilgili so-runlar üzerine Komisyona ve ECHA’ya görüş bildirir.

Bkz. CA.

Ayrıca bkz. REACH Art. 121.


Carcinogen

Karsinojen.

Soluma, yutma ya da deriden emilim yoluyla canlılara geçerek kansere ne-den olan ya da olası kanser türlerini tetikleyen maddeler ve karışımlar. Kar-sinojenler, ruhsatlandırma kapsamında değerlendirilir.

Bkz. CMRs, Mutagen, Toxic to reproduction.

Ayrıca bkz.  REACH Appendices 1 & 2.

Görüntüleme Sayısı