Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vPvB (very Persistent and very Bioaccumu

Çok kalıcı (çok direşken) ve çok biyobirikimli.

Bunlar canlılarda yüksek risk taşıyan çok kalıcı (çok direşken, parçalanması çok güç) ve çok biyobirikimli maddelerdir. Bunların tanımlanması için gerekli ölçütler Annex XIII’te ve değerlendirilme koşullarıysa Annex I’de yer alır. Bu tür maddeler, ruhsat için Annex XIV listesine alınabilir.

Bkz. PBT, SVHC, vB, vP.

Ayrıca bkz. REACH Annex I, Annex XIII & Annex XIV.


Waiving

Testlerden vazgeçme.


Waste

Atık.

2008/98/EC Atıklar Çerçeve Yönetmeliğinde atığın tanımı yapılmıştır. Buna göre atık, çöpe atılmayı gerektiren madde ya da nesnedir. Tüzük uyarınca atık için özel bir ayrıcalık uygulanmaz. Ancak atık ne bir madde, ne bir karı-şım ve ne de bir üründür. Atık işleme süreçlerinin kalıntıları atık olarak değerlendirildiği sürece, atıklar REACH kapsamı dışında kalır.

Bkz. Substance, Preparation, Mixture, Article.

Ayrıca bkz.  -   REACH Art. 2(2).

-    Directive 2008/98/EC.

-   Gezen MC, “REACH ve Atıklardan Geri Kazanılmış Maddeler”,   Kimya Mühendisliği Dergisi, 2009:172, 49-50, Ankara.


WEEE directive (Waste Electrical and El

Elektrik ve elektronik atıkların yönetimiyle ilgili AB yönetmeliği.

AB içerisinde 2003 yılından sonra yürürlüğe giren 2002/96/EC sayılı WEEE

yönetmeliğinin amacı, öncelikle elektrik ve elektronik atıklar üzerinde önlem almak ve bu atıkların sulara karışmasını engellemek için geri kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım konularını yaşama geçirmektir.

Bkz. RoHS Compliance.

Ayrıca bkz. -  Directive 2002/96/EC (WEEE).


WF (Work Flow)

İş akışı.


Görüntüleme Sayısı