Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CAS® (Chemical Abstracts Service®)

CAS®

Kimyasal Abstraktlar Servisi®.

Bu servis, kimyasallar konusunda bilgi açısından dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı bir veri tabanı üreticisi olup, Amerikan Kimya Derneği (Ame-rican Chemical Society) nin bir organıdır. Söz konusu veri tabanı, günümüzde, 18 milyonun üzerinde tescilli belgeyi ve buna bağlı olarak 32 milyonu aşkın madde kaydını kapsar.

Bkz. CAS® №, EC №, ESIS.

Ayrıca bkz.  CAS®, a Division of American Chemical Society:            http://www.cas.org/


CAS® № (Chemical Abstracts Service Numbe

CAS® numarası.

Kimyasal bir değeri olmayan kendine özgü sayısal bir düzendir. Toplamda on basamağa değin çıkabilen üç bölümlü bir sayılar kümesidir. İlk bölümü en çok yedi, ikinci bölümü iki ve son bölümü ise tek basamaklıdır ve denetçi görevini görür. Ör. xxxxxxx-xx-x gibi.

Bkz. EC №, CAS®.


Category of danger

Tehlike sınıflandırması.

Bu işlem, bir kimyasaldan ya da bir karışımdan kaynaklanan tehlikenin sını-fını tanımlar. 67/548/EEC Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca kimyasal-lar ve karışımlar:

ð      patlayıcı,

ð      oksitlenici,

ð      ani alevlenebilir,

ð      çabuk alevlenebilir,

ð      alevlenebilir,

ð      çok zehirli,

ð      zehirli,

ð      zararlı,

ð      aşındırıcı,

ð      tahriş edici,

ð      duyarlaştırıcı,

ð      karsinojenik,

ð      mutajenik,

ð      üreme için zehirli,

ð      çevre için tehlikeli

başlıkları altında onbeş ayrı kümede incelenir. GHS ile birlikte, bunlar tehlike (hazard) kümelendirmeleriyle yer değiştirecektir.

Bkz. Classification, Classification and labelling inventory, GHS.

Ayrıca bkz.  Council Directive 67/548/EEC.

CBI (Confidential business information

Gizli iş bilgileri.

Herhangi bir biçimde bir maddeyle ve onun üretimi, satışı ve kullanımıyla ilgili bunu üreten ya da formüle eden şirketin gizli ve yayınlanmasını istemediği bilgilerdir. Öteki şirketlerin bu bilgilere erişmemesi istenir.

Bkz. Confidential data.


CEC (Commission of the European Commun

Avrupa Toplulukları Komisyonu.

Bkz. EC(Ú).


CEN (Comité Européen de Normalisation)

Avrupa Standardlar Komitesi.

Bkz. EU.

Ayrıca bkz. http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm/


Chemical category of substances

Maddelerin kimyasal açıdan sınıflandırılması.

Tüzükte belirtildiği gibi benzer fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikler gösteren ya da benzer yapısallıkta olan kimyasallar aynı kümelen-dirme içinde değerlendirilir.

Bu benzerlikler aşağıdakilere göre belirlenir:

  1. Yaygın işlevsel kümeler (ör. aldehidler, epoksidler, esterler, özel me-tal iyonları);
  2. Yaygın bileşenler ya da kimyasal sınıflar (ör. karbon sayısı gibi). Bu daha çok UVCB gibi karmaşık yapıdaki maddeler için kullanılır.
  3. Aynı sınıf içinde değişken ya da değişmez yapılar (ör. zincir uzun-luğu ve daha çok fizikokimyasal özellikler arasında yer alan kayna-ma noktası aralığı gibi);
  4. Yapısal olarak birbirine yakın kimyasallarla ilgili fiziksel ya da biyolo-jik süreçler yoluyla oluşan yaygın başlangıç ve bozunma ürünü kim-yasallar (ör. asitler, esterler ve tuzlar gibi).

Bkz. Substance, Substance identification, UVCB.


Chemicals covered

Kapsam içi maddeler (REACH kapsamına giren maddeler).

Tüzük, tek başına, bir karışım içerisinde ya da bir ürünün yapısındaki kim-yasal maddelerin üretimi, piyasaya sunumu ve kullanımı gibi konularla ilgili-dir.

Radyoaktif maddeler, gümrük gözetimindeki maddeler, maddelerin ve ayrış-tırılmamış ara maddelerin taşınması, atıklar vb. birkaç kapsam dışı madde dışında, REACH Tüzüğü, AB içinde üretilen ve ithal edilen 1 tpa ve üzerin-deki tüm maddelere uygulanır.

Bkz. Substance identification, tpa.


CHIP (Chemicals Hazard Infor-mation and

CHIP.

Kimyasal sağlayıcılarıyla ilgili Birleşik Kırallık sınırları içerisinde, yani İngiltere, İskoçya ve K. İrlanda’da geçerli olan yasal düzenlemelerdir.

Buna göre sağlayıcılar:

ð     Kimyasalın tehlikeli yönlerini belirtmeli (sınıflandırma);

ð     Alıcılarına, genelde, ambalajın üzerindeki etikette bu tehlikelerle ilgili bilgi vermeli (etiketleme);

ð     Kimyasalı güvenli biçimde paketlemelidir (ambalajlama).

Günümüzde CHIP 4 olarak anılan bu düzenleme, giderek yerini CLP Tüzüğü-ne bırakacaktır.

Bkz. CLP Regulation, Classification and labelling.

Ayrıca bkz. http://www.hse.gov.uk/chip/index.htm/


Classification

Sınıflandırma.

Maddenin ve karışımın temel özellikleri 67/548/EEC Yönetmeliğinde belirtil-miş ölçütlerle örtüşüyorsa, söz konusu maddeyi ve karışımı onbeş tehlike kümesinden birinin içinde değerlendirme sürecine “sınıflandırma” denir. Maddenin temel özellikleri, söz konusu yönetmelikte belirtilen ölçütlerin dı-şındaysa, o madde tehlikeli olarak sınıflandırılamaz.

Ancak GHS uyarınca madde ve karışım, ayrıca tehlikeli olarak değerlendirilir.

Bkz. Classification and labelling inventory, Category of danger, GHS.

Ayrıca bkz.  -   REACH Title XI.

-      Council Directive 67/548/EEC.


Görüntüleme Sayısı