Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Classification and Labelling Inventory

Sınıflandırma ve etiketleme sayımcası.

ECHA’nın yönetimindeki bu sayımca, PPORD bildiriminde, tescil dosyasıy-la sınıflandırma ve etiketleme bildiriminde yer alan bütün maddelerin sınıf-landırılmasını içeren ve Art. 119 uyarınca maddenin adı, sınıflandırma ve eti- ket bilgileri konularında kamu oyunun erişimine açık bir veri tabanıdır.

Bkz. Notification, Classification, PPORD, Harmonised classification and la-belling.

Ayrıca bkz.    -   REACH Title XI.

-   REACH Art. 119 (1) & (2).


CLP Regulation (Classification, Labellin

Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP) Tüzüğü.

CLP Tüzüğü, tüm dünya üzerinde tehlikeli maddelerin eş biçimde tanımlan-masını ve etiketlenmesini sağlar. 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan CLP Tüzüğünün 2, 3 ve 4 üncü Başlıkları, kimyasallar için 1 Aralık 2010’dan ve karışımlar (preparatlar) için ise 1 Haziran 2015’ten sonra uygula-maya girecektir. Söz konusu tüzük, 67/548/EEC ve 1999/45/EC Yönetmelik-lerini iptal edecek ve REACH Tüzüğünde de değişiklik yapacaktır. CLP Tü-züğü aynı zamanda, AB içinde alışılmış etiketleme düzenini de değiştirecek-tir.

Bkz. GHS, Danger symbols, Classification and labelling, DDS, DPD.

Ayrıca bkzRegulation (EC) 1272/2008.


CMRs Cat 1 & 2 (Carcinogenic, Mutagenic

1 ve 2 nci sınıf karsinojenik, mutajenik ve üreme için zehirli maddeler.

Kimi yüksek risk taşıyan madde kümeleri için bu kısaltılmış tanımlama kulla-nılır. Bunlar, karsinojenik (kansere neden olan), mutajenik (genetik değişime yol açan) ve üreme için zehirli (reprotoksik yani doğurganlığı azaltan ya da ana rahminde yavru gelişimi için sorun yaratan) kimyasallardır. CMR’ler ge-nelde üç sınıfa ayrılır. Burada 1 ve 2 nci sınıfta yer alıp da, insan sağlığı üze- rindeki yıkıcı etkileri bilimsel bulgulara dayanarak kanıtlanmış olan madde-ler, Tüzük uyarınca ruhsata bağlanır.

Bkz. Authorisation, Carcinogen, Mutagen, Toxic to reproduction.

Ayrıca bkz. REACH Appendices 1 - 6.


COA (Certificate of Analysis)

Ürün analiz belgesi.

Sağlayıcılarca verilen ve maddenin ya da bileşenlerinin kalite güvencesini belirten belge.


COC (Certificate of Conformity)

Ürün uygunluk belgesi.

Alıcıya gönderilen ürünün, alıcının istemi doğrultusundaki gerekliliklere ve özelliklere uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Güncel test sonuçlarını içermez.


Communication in the supply chain

Sağlanım zincirinde iletişim.

REACH düzeni, sağlanım zincirinde iki yönde iletişimi öngörür:

1.  Aşağı yöndeki iletişim (sağlayıcılardan alıcılara doğru),

2.  Yukarı yöndeki iletişim (alıcılardan sağlayıcılara doğru).

REACH düzeni, AB içindeki üreticilerin ve ithalatçıların, tek başına ya da bir karışım içerisinde ürettikleri ve ithal ettikleri maddelerin kullanımının, insan sağlığı ve çevre için güvenilir olduğunu kanıtlamalarını gerektirir. Sağlanım zincirinde aşağı yönde iletişimin anahtar noktası, maddeyle ilgili güvenlik bilgi formudur.

Üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcılar, REACH öncesinde yaptığı gibi, mad-deyle ilgili güvenlik bilgi formunu hazırlayıp, sağlanım zincirinde aşağı yön-de iletişimde bulunur. Yukarı yöndeki iletişim ise bir dizi koşullarla birlikte, zorunlu hale getirilmiştir. Bu koşullar, sağlayıcının önerdiği risk yönetim araç-larının uygunluğunun sorgulanmasıyla birlikte, maddenin olası tehlikeli özel-likleriyle ilgili bilgilerin paylaşılması gereğini de içerir. Dağıtıcılar, sağlanım zin-cirinde aldığı bilgileri bir sonraki kullanıcıya iletmekle yükümlüdür.

Bkz. Supply Chain, Safety Data Sheet.


Company

Şirket.

Üretici, ithalatçı ve tek temsilci terimlerini kapsayan genel bir sözcüktür.

Bkz. M/I/R.


Completeness check

Eksiksizlik denetimi.

Yükümlülerce sunulan tescil dosyalarının ECHA yetkililerince biçem açısın-dan eksizliğinin denetimi ve değerlendirilmesi.

Bkz. Technical dossier.


Complex

Karmaşık.

Tepkime ürünleri ya da biyolojik madde.


Component

Bileşken.

Kimyasal bir karışımı oluşturmak amacıyla, bilerek karışıma katılan madde.

Bkz. Preparation, Constituent, Substance.


Görüntüleme Sayısı