Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Composition profile

Bileşim belgisi.

Bileşenleri temel alınarak, bir maddenin bileşimi ana bileşeni, katkıları ve varsa safsızlıklarıyla tanımlanır.


Conditions of use

Kullanım koşulları.

Etkilenim kurgularında, uygulama koşullarına ve risk yönetim araçlarına gö-re belirtilen koşullardır.

Bkz. Use.

Ayrıca bkz.  REACH Annex I, 5.1.1.


Confidential data

Gizli veriler.

REACH düzeninde yayınlanması istenmeyen bilgiler. Gizli ya da açık bilgiler Tüzükte belirlenmiştir.

Bkz. CBI.

Ayrıca bkz. REACH Art. 119(1) & (2).


Conformity

Uygunluk.

İstenen gerekliliklerin yerine getirilmesi ya da gerçekleştirilmesi.


Consortia

Konsorsiyum.

SIEF lere oranla daha iyi örgütlenmiş ve REACH adına katılımcılar arasında daha resmi bir işbirliği olan bir paylaşım ortaklığıdır. Katılımcılar kendi arala-rında belli kurallara göre yapacakları yazılı anlaşmalarla, maddeyle ilgili veri paylaşımı, ortak tescil, kimyasal güvenlik raporu vb. konularda ortak bir stra-teji yürütebilirler.

Konsorsiyuma katılım zorunlu değildir ve tüm katılımcıların özel bir SIEF’te toplanması gereği de yoktur. Konsorsiyumlar REACH’in herhangi bir aşama-sında kurulabilir. Ör. tescil öncesinde aynı görüş temelinde bir SIEF’in kurulu-mu için, katılımcılar kendi aralarında bir konsorsiyum kurabilir.

Bkz. Registration, SIEF.


Constituent

Bileşen.

Bir araya gelerek bir kimyasalı oluşturan madde ya da maddeler.

Bkz. Constituent of a substance, Main costituent, Mono-constituent substance, Multi-constituent substance, Substance, Component.


Constituent of a substance

Bir maddenin bileşenleri.

Bkz. Constituent, Substance.


Contextual data

Kaynak veri.

Başvuru adayınca, kendi başvurusunu desteklemek ve donatmak için ver-diği bilgi. Dosyanın IUCLID 5’te hazırlanması sırasında, dosyadaki bilgiler burada çözümlenir ve başvuru anında REACH IT ağ geçidinde doğrulanır. Kaynak veri, dosya içerisinde saklanır. Dosya, doğrudan REACH IT üzerin-den giriliyorsa, kaynak veri, REACH IT ağ geçidinde çözümlenir ve doğrula-nır.

Bkz. IUCLID 5, REACH IT.


CRA (Commitee for Risk Assessment)

Risk Değerlendirme Komitesi.

ECHA’nın yapısında yer alır. CRA, değerlendirme konusunda ECHA’nın res-mi görüşünün hazırlanması, ruhsatlandırma uygulamaları, kısıtlama önerileri, sınıflandırma ve etiketleme önerileri, sınıflandırma sayımcası gibi konular-dan ve insan sağlığı ve çevre ile ilgili riskler üzerinde Tüzük uyarınca yapı-lan uygulamalardan kaynaklanan bütün sorunlardan sorumlu olan bir komite- dir. CRA, üye ülkelerin önerdiği adaylar arasından ECHA Yönetim Kurulun-ca üç yıl için seçilen en az birer, en çok ikişer üyeden oluşur. Komite üyeleri bilimsel, teknik ya da hukuksal konularda danışman desteği alabilir.

Bkz. Risk, Risk assessment.


CSA (Chemical Safety Assessment)

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi.

CSA’nın amacı, maddelerin risklerini hesaplamak ve risklerin denetimi ama-cıyla, risk ölçüm araçlarını da içeren bir etkilenim kurgusu hazırlamaktır. Tescili söz konusu 10 tpa ve üzerindeki madde üreticileri ve ithalatçıları, mad-deyle ilgili kimyasal güvenlik değerlendirmesini hazırlamak ve kimyasal gü-venlik raporunda bu değerlendirmeyi, tescil dosyasının bir parçası olarak bel-gelendirmek zorundadır. CSA’nın oluşturulması için gerekli kurallar Annex I’de  yer alır.

CSA aşağıdaki konuları içerir:

ð     İnsan sağlığı değerlendirmesi,

ð     Fizikokimyasal özellikler yönünden insan sağlığı değerlendirmesi,

ð     Çevre etkileri değerlendirmesi,

ð     PBT ve vPvB değerlendirmesi.

Bu değerlendirmeler sonucunda, maddenin özellikleri 67/548/EEC Yönet-meliğindeki ölçütlerle örtüşüyor ve ayrıca maddenin PBT ve vPvB özellikleri bulunuyor ise, bu durumda, başvuru adayı aşağıdaki güvenlik değerlendir-melerini hazırlamakla yükümlüdür:

ð    Etkilenim değerlendirmesi (etkilenim kurgusunu içerir),

ð    Risk değerlendirmesi.

CSA’nın, herhangi bir temel katkı maddesi ve safsızlıklarla birlikte bir kim-yasalın kendi başına, bir karışımın ya da ürünün içinde belirlenmiş tüm kul-lanımlarını göstermesi gerekir. Değerlendirmede, maddenin üretiminden ve belirlenmiş kullanımlarından kaynaklanan yaşam döngüsünün tüm aşamala-rının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Uygulanan ve önerilen risk yönetim araçlarını ve uygulama koşullarını da dikkate alarak, CSA’nın, insanların ve çevrenin bir kimyasalın bilinen ve ön-görülen etkilenimi sonucunda, bunlar üzerindeki olası yan etkilerin irdelen-mesi temeline dayandırılması gerekir denilebilir. Özetle CSA insan sağlığı, fizikokimya ve çevre tehlikelerinin değerlendirilmesi, PBT ve vPvB değer-lendirilmesiyle bir SVHC maddesinden etkilenimin değerlendirilmesi gibi ko-nuları içerir. Preparat (karışım) içindeki madde derişimi, aşağıdaki düzen-lemelerde belirtilen alt sınırların da altındaysa, söz konusu maddeyle ilgili CSA hazırlanmasına gerek yoktur. Şöyle ki:

1999/45/EC Yönetmeliği Art. 3(3) teki çizelgede tanımlanmış olan derişim-ler, 1999/45/EC Yönetmeliği Annex II Part B’de belirtilen derişim sınırları, 1999/45/EC Yönetmeliği Annex III Part B’de belirtilen derişim sınırları, ECHA’nın kurduğu ve yönettiği sınıflandırma ve etiketleme sayımcasında verilen derişim sınırları ve ürün içindeki derişimi ağ. % 0.1 den büyük olup REACH Annex XIII te listelenen PBT ve vPvB maddeleriyle ilgili ölçütler.

Bkz. CSR, PBTs, vPvBs, SVHC, Risk assessment, Exposure scenario, Risk characterisation.

Ayrıca bkz. -   REACH Annex I, II & III.

-    Directive 67/548/EEC.

- Directive 1999/45/EC.

-   Guidance on Information Requirements and  Chemical  Safety Assessment (son güncelleme 29.05.2008).


Görüntüleme Sayısı