Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CSR (Chemical Safety Report

Kimyasal güvenlik raporu.

CSR, kendi başına, bir karışım ya da bir ürün içindeki maddenin kimyasal güvenlik değerlendirmesini belgeler. Bir başka deyişle, CSA sonuçlarını ve üretimin ayrıntılarını belirleyen bir belgedir. Tescil ettiren başına 10 tpa ve üzerindeki tescile bağlı tüm kimyasallar için CSR hazırlanması Tüzük ge-reğince zorunlu kılınmıştır. Annex I’de CSR’nin hazırlanması için genel koşul-lar açıklanmıştır. CSR hazırlarken, maddenin uygun DNEL ve PNEC değer- lerini güvenlik bilgi formunun ekindeki etkilenim kurgusunda, kesinlikle ver-mek gerekir. CSR aşağıdaki konuları içermek üzere iki bölümden oluşur:

Bölüm 1

ð     Risk yönetim araçlarının özeti,

ð     Risk yönetim araçlarının uygulandığının belirtilmesi,

ð     Risk yönetim araçları bilgisinin paylaşıldığının belirtilmesi.

Bölüm 2

ð     Maddenin fizikokimyasal özelliklerinin açıklanması,

ð     Üretim ve kullanım bilgileri,

ð     Sınıflandırma ve etiketleme bilgileri,

ð     Çevresel özellikler,

ð     Fizikokimyasal özelliklerin insan sağlığı üzerindeki tehlike değerlen-dirmesi,

ð     Çevre için tehlike değerlendirmesi,

ð     PBT ve vPvB değerlendirmesi,

ð     Etkilenim değerlendirmesi,

ð     Risk belirlenmesi.

Bkz. CSA, Registration, SDS, DNEL, PNEC

Ayrıca bkz.     -    REACH Art. 31(2), (7) and Art. 37(4), (6).

-    REACH Appendix 1.

-    Guidance on Information Requirements and Chemical Safety  Assessment.


CSTEE (Comité Scientifique de Toxicolog

Toksikoloji, Ekotoksikoloji ve Çevre Bilim Komitesi.

Bkz. JRC.

Ayrıca bkz.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C: 2004:084E:0676:0677:EN:PDF


Custom territory

Gümrük bölgesi.

Bkz. EU, Import, Importer.

Ayrıca bkz.  http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Danger symbols

Tehlike simgeleri.

Bu simgeler, günümüzdeki sınıflandırma ve etiketleme koşullarına göre, teh-likeli maddelerin ve karışımların ambalajları üzerindeki etiketlerde yer alan piktogramlardır. Tehlike simgelerinin GHS öncesi tasarımı, kare biçiminde portakal renkli zemin üzerine siyah renkli işaret olarak 67/548/EEC Yönet-meliği Annex II’de belirtilmiştir. Ancak bunlar, GHS düzeninin yürürlüğe giri-şiyle birlikte, elmas biçiminde kırmızı çerçeve içinde beyaz zemin üzerinde siyah renkli simgeler olarak değişmiştir.

Bkz. Classification, Classification and labelling inventory, GHS, DDS, DPD.

Ayrıca bkz.  -   Directive 67/548/EEC.

-     Regulation (EC) № 1272/2008.


Data holder

Veri sahibi.

REACH Tüzüğünde tanımlandığı üzere, veri sahipleri:

ð      1 tpa dan daha az evre içi madde üreticileri ve ithalatçıları,

ð      Ön kayıt süreciyle ilgilenmeyen alt kullanıcılar,

ð      Maddeyle ilgili bilgi sahibi üçüncü kişilerdir.

Bkz. Data sharing, DU, Third parties, Manufacturer, Importer.

Ayrıca bkz. REACH Art. 28(7).


Data sharing

Veri paylaşımı.

Tüzük, tescil başvurusunda bulunacaklar arasında veri paylaşımını kolay-laştırmak için birtakım kurallar getirmiştir. Böylece projenin getireceği mali-yet düşecek, omurgalı hayvanlar üzerinde yapılagelmekte olan deneyler de sayıca azaltılmış olacaktır. Evre içi ya da evre dışı maddeler için bu türden deneylerle ilgili bilgiler, giderlerine katılmak koşulu ile, kesinlikle paylaşılma-lıdır.

Bkz. Registration, SIEF, Consortia, Animal testing.

Ayrıca bkz.  -   REACH Art. 25, 26 & 27.

-     Guidance on data sharing, September 2007.


DDS (Dangerous Substances Directive)

67/548/EEC Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği.

Bkz. Danger symbols, DPD.

Ayrıca bkz. -  Council Directive 67/548/EEC.

-  Commission Directive 2008/58/EC (son güncelleme: 15.09.2008).


DEFRA (Department of Environment Food an

Birleşik Kırallık Çevre, Gıda ve Kırsal İlişkiler Dairesi.

DG ENT (Directorate General Enterprise

Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Endüstri Genel Müdürlüğü.

Bkz. EC.

Ayrıca bkz. http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm


DG ENV (Directorate General Environment)

Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü.

Bkz.  EC.

Ayrıca bkz. http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm


Görüntüleme Sayısı