Reach Terimler ve Kısaltmalar Klavuzu

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Değerli büyüğümüz Mustafa Cüneyt Gezen'in eşi, oğlu ve değerli dostlarının yardımı ile uzunca bir çalışmanın ardından oluşturduğu ve www.kmo.org.tr adresinde yayımlanan REACH Tüzüğü ve ilgili yasal düzenlemelerde geçen ve Batı dillerinden özenle çevirmiş olduğukları çok özgün terimler ve kısaltmalarla ilgili olarak "REACH Terimler ve Kısaltmalar Kılavuzu" nun online versiyonuna KimyaMuhendisi.com'dan ulaşabilirsiniz.

Böyle güzel bir çalışmayı sektöre kazandırdığı ve KimyaMuhendisi.com aracılığı ile bu hizmeti daha da kullanışlı bir şekilde tüm Türk Kimya Sanayisi'nin hizmetine sunmamıza müsade ettiği için Sn. Mustafa Cüneyt Gezen'e huzurunuzda teşekkürlerimizi sunarız.


0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Distributor

Dağıtıcı.

Kimyasal bir maddeyi, kendi başına ya da bir karışım içinde üçüncü kişiler için depolayan, piyasaya sunan AB içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişi. Ayrıca perakendeci de bu tanıma girer.

Bkz. Actors in the supply chain.

Ayrıca bkz.  -   REACH Art. 3(14).

-      Guidance for downstream users, January 2008.


DL (Downstream Legislation)

Alt kullanıcılarla ilgili yasal düzenlemeler.

AB yasal düzenlemelerinde maddelerin ve karışımların sınıflandırılması süre-ciyle başlayan öteki yükümlülükler.


DMEL (Derived Minimal Effect Level)

Türetilmiş en düşük etki düzeyi.

Eşik olmayan etkiler için temel varsayım şudur ki, sıfır etki düzeyinin belirle-nemez oluşu nedeniyle, DMEL, izin verilebilecek en düşük ve uygunsa teo-rik boyutta bir riskle bağlantılı olan etkilenim düzeyini açıklar.

Bkz. DNEL.

DNEL (Derived No Effect Level)

Türetilmiş sıfır etki düzeyi.

DNEL, kendisinden hiç bir yan etki beklenmeyen maddeden gelen ve böyle-ce insanların etkilenmeyeceği bir etkilenim düzeyidir. DNEL, NOAEL ve BMD gibi hayvan deneylerinden gelen olası doz belirleyiciler temeline da-yandığı için, türetilmiş bir etkilenim düzeyidir.

Bkz. DMEL, LOAEL, NOAEL, BMD, PNEC, Adverse effect.

Ayrıca bkz. REACH Annex I, Sec. 1.4. (Identification of DNEL).


Dose descriptor

Doz belirleyici.

Genelde, belirlenmiş bir yan etkiyi uyarmak için gerekli olan (ör. % 50 ölüm-cüllük) ve yan etkiye neden olmayan en yüksek düzeyde bir doz olup (ör. NOAEL), toksisite ve ekotoksisite testlerinden ve öbür ilgili verilerden elde edilen değerdir.

Doz belirleyici, DNEL ya da PNEC tanımlamasında temel öğeyi oluşturur.

Bkz. NOAEL, DNEL, PNEC.


Dose-response assessment

Doz-tepki değerlendirmesi.

Doz ya da bir maddeden etkilenim düzeyi ile, bir etkinin görülme sıklığı ya da şiddeti arasındaki ilişkinin hesaplanmasına doz-tepki değerlendirmesi denir.

Bkz. Hazard assessment, Dose response relation.

Ayrıca bkz. Swartout J, 2008, Challenges in dose-response assessment, U.S. EPA/ORD/NCEA.


Dose-response relation

Doz-tepki ilişkisi.

Doz-tepki ilişkisi, doz ya da maddeden etkilenim düzeyi ile yan etkinin görül-me sıklığı ya da şiddeti arasındaki nicel bağlantıdır.

Bkz. Hazard assessment, Dose-response assessment.


DPD (Dangerous Preparation Directive)

Tehlikeli Preparatlar Yönetmeliği.

“1999/45/EC sayılı Tehlikeli Preparatların Sınıflandırılmasına, Ambalajlan-masına ve Etiketlenmesine İlişkin Üye Ülkelerin Yasa, Tüzük ve Kararname-lerinin Birleştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik”.

Bkz. Danger symbols, DDS.

Ayrıca bkz. Directive 1999/45/EC.


Draft RAR

Kapsamlı risk değerlendirme raporu taslağı.


DT50 (Period required for 50 % dissipat

% 50 tükeniş süresi.

DT50, maddeyi tanımlama yöntemlerinden biridir ve maddenin % 50 tükenişi için gerekli süreyi gösterir.


Görüntüleme Sayısı